system kolejkowy
Archiwa

Wniesienie pisma procesowego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego złożony telefonicznie nie wywo-łuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego (OSNCP 1967, z. 10, poz. 186). W. Siedlecki uznał tezę za trafną, wskazując na konie-czność sprostowania jej redakcji, gdyż art. 760 § 1 k.p.c. nie mówi o piśmie procesowym, lecz o formie pisemnej i ustnej składania oświadczenia i wniosków w postępowaniu egzekucyjnym, przy czym chodzi tu raczej o formę ustną,

która jednak zakłada bezpośredni kontakt składającego wniosek lub oświadcze-nie z organem egzekucyjnym przyjmującym je do protokołu (Przegląd orze-cznictwa SN, PiP 1968, nr 7, s. 140).

2. Art. 760 § 2 przewiduje trzy formy wysłuchania: a) wysłuchanie ustne w obecności drugiej strony i spisanie protokołu, b) wysłuchanie ustne pod nie-obecność drugiej strony i spisanie protokołu, c) wysłuchanie strony przez ode-branie od niej oświadczenia na piśmie. Formy te nie stoją na przeszkodzie wysłuchaniu strony i innych osób na wyznaczonym według uznania sądu jawnym posiedzeniu (art. 766 k.p.c.). Sąd więc ma do wyboru wysłuchanie przez odebranie oświadczenia na piśmie, albo wysłuchanie na posiedzeniu jawnym.

3. Obowiązek wysłuchania strony istnieje w sytuacjach przewidzianych w art. 762 § 2, art. 787, 792, 807, 827, 839 § 1, art. 860, 915 § 1 art. 935 § 3, art. 987, 1028 § 2, art. 1046 § 3, art. 1050 § 1, art. 1051 § 1 k.p.c.

Przy wysłuchaniu obecność drugiej strony nie jest potrzebna, bo wyznaczone posiedzenie jawne nie jest rozprawą. Obowiązek wyznaczenia rozprawy prze-widują art. 768, 794 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *