Wniosek o zabezpieczenie dowodów

Wniosek o zabezpieczenie dowodów jest niezwykle istotny dla sprawnego przebiegu postępowania dowodowego, przeprowadzanego w ramach postępowania rozpo-znawczego. Aby bowiem uzyskać zasądzenie dochodzonych roszczeń i zadośćuczynienie poniesionej szkodzie, poszkodowany musi udowodnić pozwanemu dokonanie konkretnego naruszenia. Dopóki dowód taki nie zostanie przeprowadzony, dopóty po-zwanego nie obciążają fakty, z których poszkodowany wywodzi przeciw niemu określone skutki prawne (por. art. 6 KC).

W prawie autorskim i praw pokrewnych doniosłą rolę odgrywają domniemania. Są to domniemania prawne. Znacznie ułatwiają one postępowanie dowodowe w ramach procesu cywilnego. Najistotniejszą grupę z punktu widzenia ochrony praw autorskich i praw pokrewnych stanowią domniemania wskazujące na podmiot wyłącznie uprawniony. Treść tych domniemań omówiona została przy okazji prezentowania problematyki podmiotu praw autorskich i praw pokrewnych (por. rozdział III).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>