chłopak na wesele
Archiwa

Wpis do rejestru okrętowego

Do obciążenia zastawem wpisanym do rejestru okrętowego stosuje się prze-pisy kodeksu morskiego (Dz.U. z 1 961 r. Nr 58, poz. 318). Według art. 60 tego kodeksu do zastawu na statku wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska) stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o hipotece.

Obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową lub zastawem wpisanym do rejestru okrętowego może nastąpić tylko wtedy, gdy nierucho-mość ma urządzoną księgę wieczystą. Natomiast sposób zabezpieczenia prze-widziany w pkt 3 art. 747 k.p.c. może być stosowany, gdy nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu.

5. Zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości stanowi odpowiednik hipo-teki przymusowej. Złożenie dokumentów (zarządzenia tymczasowego) do zbioru dokumentów na podstawie postanowienia sądu rejonowego ma wszelkie skutki wpisu w księdze wieczystej, z wyjątkiem przewidzianych w przepisach o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 123 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.

o księgach wieczystych i hipotece). W zarządzeniu tymczasowym sąd może orzec tylko o zakazie zbywania nieruchomości, albo tylko o zakazie obciążania nieruchomości może także zastosować oba sposoby łącznie. Wierzyciel może wykonać zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości w ten sposób, że składa w sądzie rejonowym wniosek o złożenie postanowienia do zbioru dokumentów, dołączając do niego postanowienie zawierające zarządzenie tymczasowe, któ-remu nadano klauzulę wykonalności.

6. Wpis hipoteki przymusowej lub złożenie zarządzenia tymczasowego do zbioru dokumentów ma na celu utrzymanie nie zmienionego stanu, w jakim te rzeczy lub prawa znajdowały się w chwili wydania zarządzenia tymczasowego, aby wierzyciel mógł z chwilą uzyskania tytułu egzekucyjnego prowadzić z nich egzekucję w celu zaspokojenia swego roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *