Archiwa

Wstrzymanie egzekucji

Przy egzekucji z ruchomości zbieg obu egzekucji nie nasuwa wątpliwości, dochodzi bowiem do tego po zajęciu ruchomości. Wątpliwości powstają przy zajęciu wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego lub innych wierzytelności. Z chwilą bowiem zajęcia powstaje obowiązek przekazywania należności do rąk wierzyciela lub komornika. Unormowanie ustawowe rozwiązuje tę wątpliwość w ten sposób, że przewiduje obowiązek dłużnika lub zakładu pracy złożenia komornikowi – na jego wezwanie – w ciągu tygodnia oświadczenia, czy inni wierzyciele skierowali też egzekucję do zajętego wynagrodzenia bądź wierzy-telności i do jakiej wysokości (art. 882 pkt 2 i art. 896 § 2 k.p.c.). Artykuł 891 k.p.c. normuje egzekucję z rachunków bankowych w ten sposób, że w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego, gdy kwoty znajdujące się na tym rachunku nie wystar-czają na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty do wysokości należności, na których rzecz nastąpiło zajęcie, i niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy egzekucyjne, które postąpią stosownie do art. 773 k.p.c. Podobne unormowanie znajduje się w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 82 § 1).

Powstaje wątpliwość przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę na pod-stawie art. 88 k.p. Przepis ten uprawnia wierzyciela należności alimentacyjnych do skierowania wniosku do uspołecznionego zakładu pracy (wraz z tytułem wykonawczym) z żądaniem dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę dłużnika bez postępowania egzekucyjnego. Uspołeczniony zakład pracy obowiązany jest dokonywać żądanych potrąceń z wyjątkiem wypadków, gdy:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *