Archiwa

Wydanie ponownego tytułu wykonawczego

Ponowne wydanie tytu�u wykonawczego jest dopuszczalne, gdy tytu� zosta� tak uszkodzony, �e u�ycie go sta�o si� niemo�liwe (J. Korzonek: Post�powanie egzekucyjne i zabezpieczaj�ce, s. 526). Tak samo dopuszczalne jest ��danie wydania ponownego tytu�u wykonawczego, gdy wierzyciel w og�le tytu�u nie otrzyma�, np. na skutek zagini�cia na poczcie (OSN 1961, poz. 281). Nie mo�e jednak domaga� si� skutecznie wydania ponownego tytu�u wykonawczego dlatego, �e otrzymany tytu� zniszczy� dobrowolnie, je�eli za� tytu� zniszczy� omy�kowo, zachodzi podstawa do ��dania wydania ponownego tytu�u (OSPiKA 1963, poz. 247). Wierzyciel nie mo�e r�wnie� skutecznie ��da� wydania ponownie tytu�u wykonawczego, gdy znalaz� si� on w posiadaniu d�u�nika lub osoby trzeciej (OSN 1962, poz. 112), a tak�e gdy komornik, po wykonaniu tytu�u, zatrzyma� go w aktach (art. 816 k.p.c.).

W toku post�powania o wydanie tytu�u wykonawczego zamiast utraconego s�d nie mo�e bada� zarzut�w merytorycznych, a mianowicie zarzutu przedawnienia roszczenia, zarzutu kwestionuj�cego istnienie wierzytelno�ci, natomiast obowi�zany jest odtworzy� istniej�ce na tytule wzmianki o wyniku egzekucji stosownie do art. 816 k.p.c.

W drugiej fazie post�powania s�d wykonuje prawomocne postanowienie uw-zgl�dniaj�ce wniosek o ponowne wydanie tytu�u wykonawczego zamiast utraconego na tym tytule zamieszcza wzmiank� o wydaniu go zamiast utraconego.

3. Wierzyciel, prokurator oraz organizacja spo�eczna s� uprawnieni do z�o�enia wniosku o wydanie tytu�u wykonawczego zamiast utraconego. W sprawach, w kt�rych klauzul� wykonalno�ci wydaje si� z urz�du, post�powanie o ponowne wydanie tytu�u wykonawczego zamiast utraconego mo�e by� wszcz�te z urz�du.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *