Archiwa

Zasadniczo statusu osób

Podkreślenia wymaga tutaj poza tym pierwotny charakter wejścia w posiadanie majątkowych praw autorskich przez producenta lub wydawcę. W odróżnieniu od pracodawcy nie nabywają oni bowiem tych praw od podmiotu pierwotnie uprawnionego (twórcy), ale sami jako taki podmiot mogą być kwalifikowani. Stająsię więc oni wyłącznie uprawnionymi podmiotami z tytułu praw autorskich z mocy ustawy, z chwilą ustalenia danego utworu zbiorowego.

Zasadniczo statusu osób wyłącznie uprawnionych z tytułu praw autorskich nie mają natomiast dwie wymienione z nazwy w ustawie kategorie podmiotów, a mianowicie:

– 1) operatorzy sieci kablowych oraz

– 2) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Pojęcie operatora sieci

Pojęcie operatora sieci nie zostało w ustawie zdefiniowane. Uznać za niego należy każdy podmiot rozpowszechniający legalnie programy radiowe lub telewizyjne, a więc podmiot legitymujący się licencją na takie rozpowszechnianie oraz jednostki publicznej radiofonii i telewizji (por. rozdział 5 ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji – Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 ze zm.).

Z kolei organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi to stowarzyszenia zrzeszające twórców, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. O uzyskaniu statusu organizacji zbiorowego zarządzania decyduje uzyskanie zezwolenia Ministra Kultury na podjęcie działalności określonej w ustawie.

Zezwolenia tego rodzaju wydawane są w trybie decyzji administracyjnych, ogłaszanych w Monitorze Polskim (por. obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z 27.11.1998 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania pra-wami autorskimi lub prawami pokrewnymi – MP Nr 45, poz. 641). Organizacje zbiorowego zarządzania mogą działać również w obszarze administrowania prawami pokrewnymi, zrzeszając odpowiednio podmioty tych praw, tzn. artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów lub organizacje radiowe i telewizyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *