paznokcie malinowe i modne inspiracje z instagrama
Archiwa

Zażalenie na postanowienie uchylające

Dłużnik może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego zarządzenia tymczasowego, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia albo gdy złoży do depozytu sądowego sumę wystarczającą do zabezpieczenia.

§ 2. Postanowienie co do uchylenia lub ograniczenia zarządzenia tym-czasowego może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

§ 3. Zażalenie na postanowienie uchylające lub ograniczające zabezpie-czenie wstrzymuje wykonanie tego postanowienia. wienia nie wstrzymuje jego wykonania (orz. SN z dnia 29 lipca 1954 r„ C II 757/53, OSN 1 955, poz. 36).

4. Przesłankami uchylenia lub zmiany prawomocnego zarządzenia tymcza-sowego są: a) odpadnięcie lub zmiana przyczyny zabezpieczenia, b) złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego sumy wystarczającej do zabezpieczenia.

Odpadnięcie lub zmiana przyczyny zabezpieczenia (zarządzenia tymczaso-wego) nastąpi, jeżeli dłużnik zaspokoił zabezpieczone roszczenie, zabezpie-czone roszczenie wygasło, nastąpiła taka zmiana stosunków, że zarządzenie wydane na przyszłość stało się zbędne, nastąpił bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego do wytoczenia powództwa zgodnie z art. 734 k.p.c. Te zdarzenia nastąpić muszą po uprawomocnieniu się zarządzenia tymczasowego. W związku z tym dłużnik nie może oprzeć wniosku na tych przyczynach, które podniósł w zażaleniu nie uwzględnionym przez sąd zażaleniowy, gdyż w tym zakresie obo-wiązuje prawomocne orzeczenie, które wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i organy państwowe (art. 365 § 1 k.p.c.) Dłużnik może ze względu na zachodzącą zmianę przyczyny zabezpieczenia żądać także podwyższenia kaucji, o której mowa w art. 739 § 3 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *