Archiwa

Zażalenie na postanowienie uwzględniające wniosek

3. Postanowienie co do klauzuli wykonalności uwzględniające wniosek wierzyciela doręcza się tylko wierzycielowi, dłużnik zaś dowiaduje się o jego treści dopiero po wszczęciu egzekucji z chwilą doręczenia o tym zawiadomienia (art. 805 k.p.c.). Postanowienie odmowne doręcza się także tylko wierzycielowi, dłużnikowi zaś nie doręcza się, bo nie narusza ono jego interesu.

Dla wierzyciela termin do wniesienia zażalenia od postanowienia odmownego i nadającego tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności biegnie od daty doręczenia mu postanowienia, natomiast dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

4. Zażalenie na postanowienie uwzględniające wniosek, jak i na postanowienie odmowne należy wnieść do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, a nie do sądu egzekucyjnego.

Do zażalenia należy stosować przepisy odnoszące się do zażalenia w procesie (art. 395-398 k.p.c.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania tytułu, sąd jednak może na wniosek żalącego się zawiesić postępowanie egzekucyjne, przy czym o zawieszeniu orzeka sąd, który nadał klauzulę wykonalności, a nie sąd egzekucyjny (art. 821 k.p.c.). Gdyby na skutek zażalenia zostało uchylone postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wówczas na wniosek dłużnika organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne (art. 825 pkt 2 k.p.c.).

Wierzyciel uprawniony jest do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalającego jego wniosek, dłużnik zaś na postanowienie nadające klauzulę wykonalności. Poza tym – na zasadach ogólnych – uprawnieni do tego są prokurator i organizacja społeczna.

Termin do wniesienia zażalenia przez małżonka dłużnika na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko temu małżonkowi określa art. 795 § 2 k.p.c. (uchwała SN z dnia 13 maja 1993 r„ III CZP 60/93).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *