profesor wierzbowski
Archiwa

Art. 735.

Właściwy do wydania zarządzenia tymczasowego jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wnioski o zabezpieczenie zgłoszone w toku sprawy rozpoznaje sąd tej ins-tancji, w której sprawa się toczy, z wyjątkiem wypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy.

1. W przepisie tym chodzi o właściwość sądu do wydania zarządzenia tym-czasowego w trzech wypadkach, a mianowicie, gdy wniosek o wydanie zarzą-dzenia tymczasowego złożono przed wniesieniem pozwu (wniosku), gdy wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego złożono równocześnie z pozwem (wnioskiem) i wreszcie gdy wniosek ten zgłoszono w toku sprawy. W dwóch pierwszych wypadkach właściwy do rozpoznania wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Właściwość tę określa się na podstawie przepisów kodeksu. Jeżeli wniosek skierowano do sądu niewłaściwego, to sąd ten obo-wiązany jest przekazać go sądowi właściwemu (art. 200 k.p.c.). Jeżeli wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego złożono w toku sprawy, to rozważenia wymaga, czy sprawę rozpoznaje sąd pierwszej instancji, czy sąd rewizyjny. Otóż, w obu sytuacjach wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego rozpoznaje sąd, przed którym sprawa się toczy, czyli zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd rewizyjny. Nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego, który obecnie nie jest sądem rewizyjnym, chyba że Sąd Najwyższy przejął sprawę do rozpoznania, która została mu przedstawiona do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego (art. 391 § 1 k.p.c.). W każdym wypadku Sąd Najwyższy nie jest właściwy do rozpoznania wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego, czyli także w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej (orz. SN III CRN 462/68, OSPiKA 1969, poz.

208). Sąd Najwyższy zgłoszony mu wniosek o wydanie zarządzenia tymczaso-wego przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

2. Jeżeli strony zawarły umowę o właściwość sądu (art. 46 k.p.c.), to właściwy do wydania zarządzenia tymczasowego jest sąd określony w umowie chyba że w umowie postanowiono, że sąd ten będzie tylko właściwy przemiennie wówczas wybór sądu – między sądem umownym a wynikającym z zasad ogólnych – należy do powoda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *