Archiwa

Art. 739. § 1.

Sąd, wydając zarządzenie tymczasowe, oznaczy w posta-nowieniu przedmiot sprawy oraz sposób i zakres zabezpieczenia.

– § 2. W razie potrzeby można stosować równocześnie kilka sposobów zabezpieczenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia tymczasowego sąd może uzależnić od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczeń dłużnika z powodu wykonania zarządzenia. Z kaucji tej będzie przysługiwało dłużni-kowi pierwszeństwo zaspokojenia.

§ 4. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się do Skarbu Państwa oraz w wypadku zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, a także należności za pracę za okres nie przekraczający jednego miesiąca.

1. W postanowieniu zabezpieczającym powództwo sąd określa dokładnie roszczenie, które ma być zabezpieczone, a w szczególności jego rodzaj (pie-niężne, niepieniężne) przy roszczeniach pieniężnych – ich tytuł prawny oraz wysokość sumy pieniężnej. W § 1 art. 739 jest mowa o oznaczeniu w postano-

wieniu zabezpieczającym przedmiotu sprawy, bo w takim określeniu zawarte jest nie tylko zabezpieczenie roszczenia, ale także zabezpieczenie wykonalności orzeczenia (por. W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1059).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *