małgorzata kukuła
Archiwa

Co oznacza zabezpieczenie?

1. „Zabezpieczenie” w potocznym rozumieniu oznacza „osłonę, ochronę”, natomiast według komentowanego przepisu stanowi zapewnienie zaspokojenia roszczenia.

2. Przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie, które w nauce określa się jako uprawnienie polegające na możności domagania się od indywidualnie

oznaczonej osoby, aby zachowała się w oznaczony sposób, polegający na czy-nieniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Tak np. sprzedawcy przysługuje roszczenie o zapłatę ceny kupna (art. 535 § 1 i 2 k.c.), właścicielowi – zgodnie z art. 222 § 1 k.c. – roszczenie o wydanie mu rzeczy przez osobę, która nią faktycznie włada (S. Grzybowski: System prawa cywilnego, t. I, część ogólna, Wrocław, War-szawa, Kraków, Gdańsk 1974, s. 216).

3. Warunkami zabezpieczenia są: a) dopuszczalność dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym lub polubownym, b) wiarogodność roszczenia, c) uprawdopodobnienie, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić wierzyciela zaspokojenia.

Ad a. Zakres roszczeń, których rozpoznanie należy do sądów powszechnych, określa art. 2 § 1 k.p.c. Obojętne jest, czy roszczenie nadaje się do egzekucji sądowej może być np. wydane zarządzenie tymczasowe w sprawie o eksmisję z lokalu, w której egzekucję prowadzi się w trybie administracyjnym (art. 1046 § 4 k.p.c.). W egzekucji nie mogą być również wykonywane wyroki ustalające lub kształtujące, ale w tego rodzaju sprawach można wydać zarządzenie tymcza-sowe (por. W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., Warszawa 1976, s. 1054). Bez znaczenia jest rodzaj roszczenia, dla którego można uzyskać zarządzenie tym-czasowe. Kodeks dopuszcza zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepienięż-nych. Nie jest dopuszczalne wydanie zarządzenia tymczasowego dla zabezpie-czenia roszczenia, które dopiero w przyszłości mogłoby ewentualnie powstać (J. Korzonek: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Kraków 1934, s. 1342).

One Response to Co oznacza zabezpieczenie?

  • Wiesiek says:

    Hej, dzięki za wpis, nigdy bym nie przypuszczal, ze az tak wiele rzeczy moze stanowic zabezpieczenie w swietle polskiego prawa :))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *