Komornik Warszawa Mokotów
Archiwa

Art. 745. §1.

0 kosztach postępowania zabezpieczającego sąd roz-strzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

§ 2. Jeżeli postanowienie zawierające zarządzenie tymczasowe zostało wydane przed wszczęciem sprawy, a wierzyciel nie zachował wyznaczonego mu terminu do jej wytoczenia, dłużnik może w ciągu dwóch tygodni od upływu tego terminu złożyć wniosek o przyznanie mu kosztów. W tymże terminie wniosek taki może zgłosić wierzyciel, jeżeli nie wytoczył sprawy dlatego, że dłużnik zaspokoił jego roszczenie.

1. Rozstrzyganie o kosztach postępowania zabezpieczającego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie pozostaje w związku z treścią art. 108 § 1 k.p.c. Ponieważ zarządzenie tymczasowe nie kończy postępowania, przeto o kosztach w sprawie tego zarządzenia orzeknie sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie. Do czasu wydania takiego orzeczenia każda ze stron ponosi swoje koszty, do których należy zaliczyć nie tylko koszty związane ze wszczę-ciem postępowania, ale także z jego przebiegiem oraz samym wykonaniem zabezpieczenia. Koszty te ustala postanowieniem komornik (art. 770 k.p.c.), jed-nakże nie może ściągać ich od stron, a tylko informację wraz z postanowieniem o ich ustaleniu przekazuje sądowi.

2. Art. 745 § 2 dotyczy stanów faktycznych uregulowanych w art. 734 i 754 k.p.c. Odnosi się on do dwóch wypadków, gdy:

1) wierzyciel nie wytoczył sprawy lub nie złożył wniosku w postępowaniu nieprocesowym, chociaż postanowienie zawierające zarządzenie tymczasowe zostało wydane przed wszczęciem sprawy i sąd oznaczył termin do wytoczenia powództwa (złożenia wniosku) dłużnik może w ciągu dwóch tygodni od upływu

wyznaczonego terminu do wytoczenia sprawy złożyć wniosek do sądu o przy-znanie mu kosztów związanych z wszczęciem, przeprowadzeniem postępowania zabezpieczającego i samym wykonaniem zarządzenia tymczasowego,

2) wierzyciel nie wytoczył powództwa w terminie mu zakreślonym, ponieważ dłużnik zaspokoił jego roszczenie. W takim razie wierzyciel może złożyć wniosek

o przyznanie mu od dłużnika kosztów wywołanych postępowaniem zabezpie-czającym. O kosztach tych (podobnie jak w pkt 1) orzeknie sąd, zaliczając do nich sumę określoną przez komornika w postanowieniu ustalającym koszty.

3. Niezłożenie przez strony wniosku o przyznanie kosztów powoduje utratę roszczenia o zwrot kosztów.

4. Art. 98 i nast. k.p.c. – za pośrednictwem art. 1 3 § 2 k.p.c. – są stosowane przy określaniu tych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *