Archiwa

Art. 746. § 1.

Jeżeli wierzyciel nie wytoczył sprawy w terminie przepisa-nym albo cofnął pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania, jak również gdy żądanie jego zostało oddalone, dłużnikowi przysługuje przeciwko wie-rzycielowi roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie to wygasa, jeżeli dłużnik nie dochodził go sądownie w ciągu roku od chwili jego powstania.

§ 2. Wierzyciele, którzy łącznie wykonali zabezpieczenie, ponoszą soli-darną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

§ 3. Jeżeli w ciągu miesiąca od chwili powstania roszczenia o odszkodo-wanie z powodu wykonania zarządzenia tymczasowego dłużnik nie wytoczy powództwa, sąd zwróci wierzycielowi na jego wniosek kaucję złożoną na zabezpieczenie tego roszczenia.

1. Legitymację do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia ma dłużnik, a także na ogólnych zasadach proku-rator lub organizacja społeczna.

2. Dłużnikowi przysługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia, jeżeli:

a) wierzyciel nie wytoczył sprawy w terminie przepisanym, b) wierzyciel cofnął pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania, c) żądanie wierzyciela zostało oddalone.

Niewytoczenie powództwa przez dłużnika przeciwko wierzycielowi w terminie przepisanym dotyczy sytuacji przewidzianej w art. 734 k.p.c., tj. gdy zarządzenie tymczasowe wydano przed wszczęciem sprawy i wierzycielowi zakreślono termin do wytoczenia powództwa, lecz on tego nie uczynił.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *