Roszczenie o naprawienie szkody

Roszczenie o naprawienie szkody obejmuje nie tylko szkodę efektywnie poniesioną (damnum emergens), lecz także utracony wskutek zarządzenia tymczasowego zysk (lucrum cessans). Dłużnik jednak swoim zachowaniem mógł przyczynić się do powstania lub zwiększenia szkody, w takim wypadku wierzyciel może żądać stosownego obniżenia odszkodowania (art. 362 k.c.). Gdyby wierzyciel cofnął wniosek lub nie wszczął sprawy z tej przyczyny, że został zaspokojony po wydaniu zarządzenia tymczasowego, dłu-żnikowi nie przysługiwałoby roszczenie o naprawienie szkody, chyba że wyka-załby, że rozmiary zabezpieczenia dokonane przez sąd na wniosek wierzyciela były niecelowe lub zbędne. Między wykonaniem zabezpieczenia a szkodą musi istnieć normalny związek przyczynowy.

4. Dłużnik może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody także wówczas, gdy wierzycielem jest Skarb Państwa (OSNCP 1971, poz. 142).

5. Żądanie naprawienia szkody nie może być uważane za przedwczesne dla-tego, że dłużnik nie żądał uchylenia zarządzenia tymczasowego lub umorzenia ppostępowania, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego bowiem nie jest od tego zależne.

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika przy wykonaniu zarządzenia tymczasowego uregulowana jest w art. 769 k.p.c. Według uchwały połączonych Izb Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 czerwca 1989 r„ III CZP 49/88 (OSNCP 1989, z. 9, poz. 128)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>