trafilux.pl/oferta/
Archiwa

Art. 747. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

1) zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę albo wierzytelności lub innego prawa

2) obciążenia nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową lub zasta-wem wpisanym do rejestru okrętowego

3) zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzo-nej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zni-szczeniu.

1. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych zostały wskazane wyczerpu-jąco w art. 747, nie można zatem stosować innych poza wymienionymi. Wyjątek stanowi art. 754 k.p.c. dla zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa, a także art. 753 k.p.c. w sprawach o alimenty i rentę. O zabezpieczeniu stanowi również art. 751 k.p.c. dotyczący rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu jako przedmiotu zabezpieczenia i art. 750 k.p.c. wyłączający zabezpieczenia na rzeczach i prawach, z których egzekucja nie może być prowadzona. Wybór sposobu zabezpieczenia należy do wierzy- cielą i sąd jest związany jego wnioskiem może jednak ograniczyć zakres wnio-skowanego sposobu zabezpieczenia, np. zamiast zakazu zbywania i obciążania nieruchomości wydać zakaz zbywania nieruchomości.

2. Zajęcie ruchomości jest dokonywane na podstawie art. 844 – 863 k.p.c., z tym zastrzeżeniem, że zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór wie-rzycielowi, zajęte pieniądze i papiery wartościowe zaś składa się do depozytu sądowego (art. 752 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *