Komornik Warszawa
Zobacz oferty na sylwestra 2018, sylwester warszawa czeka na Ciebie!
Archiwa

Art. 752.

Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór wierzycie-lowi. Zajęte pieniądze i papiery wartościowe składa się do depozytu sądo-wego.

1. Nie jest dopuszczalne oddanie zajętych ruchomości pod dozór wierzycie-lowi, bo zabezpieczenie zmierzałoby do zaspokojenia wierzyciela, na co nie

zezwala art. 731 k.p.c. Mogą być natomiast oddane pod dozór innej osoby, o czym postanawia sąd w zarządzeniu tymczasowym, a przy braku decyzji sądu komornik może oddać pod dozór zajęte ruchomości. Do ustanowionego w tym trybie dozorcy mają zastosowanie przepisy o dozorze w toku egzekucji z rucho-mości (art. 856-858 k.p.c.).

2. Papierem wartościowym jest dokument mający stwierdzać lub stwier-dzający istnienie określonego prawa majątkowego, utrwalony w takim brzmieniu i w taki sposób, że może stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. – prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych – Dz.U. Nr 35, poz. 155 z późn. zm.). Zajęte pieniądze i papiery wartościowe komornik składa do depozytu sądowego i jest to właściwie jedyny sposób zabezpieczenia, nie można ich oddawać wierzycielowi z przyczyn wymienionych w uwadze 1.

3. Zagadnienie właściwości sądu do orzekania o złożeniu do depozytu sądo-wego pieniędzy i papierów wartościowych znalazło wyraz w orzecznictwie SN. W postanowieniu z dnia 13 sierpnia 1976 r., IV PZ 32/76 (OSNCP 1977, z. 3, poz. 57) Sąd Najwyższy ustalił następującą tezę: „Przepis art. 752 k.p.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 507 i 692 k.p.c. odnoszą-cym się do «złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego» jako instytucji prawa materialnego, rodzącej skutki materialnoprawne, podczas gdy złożenie do depozytu sądowego pieniędzy i papierów wartościowych, zajętych w trybie art. 747 k.p.c. jest instytucją procesową, mającą na celu «zabezpiecze-nie roszczeń pieniężnych». W konsekwencji orzekanie w trybie art. 752 k.p.c. o złożeniu do depozytu sądowego zajętych pieniędzy i papierów wartościowych nie należy do sądów rejonowych, działających w trybie postępowania proceso-wego, lecz należy do tego sądu, który orzeka o zabezpieczeniu w trybie, w jakim jest rozpoznawana sama sprawa, w której konieczne okazało się orzeczenie o zabezpieczeniu.

Obowiązek wydania stosownych zarządzeń w celu zapewnienia właściwego dozoru nad zajętym mieniem spoczywa na organie dokonującym zajęcia. Reali-zacja tego obowiązku następuje z urzędu i nie jest zależna od wniosków stron (por. art. 855 w zw. z art. 743 k.p.c.).”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *