platforma wibracyjna
Archiwa

Art. 754.

Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenie alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa przez zobowiązanie domniemanego ojca do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz utrzy-mania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W tym wypadku termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

1. Artykuł 754 k.p.c. dotyczy tylko roszczenia alimentacyjnego związanego z dochodzeniem ustalenia ojcostwa nie można stosować wykładni rozszerzającej. Pozostaje on w ścisłym związku z art. 142 k.r.o., który reguluje material- noprawną podstawę, art. 754 k.p.c. zaś postępowanie.

2. O zabezpieczeniu orzeka sąd na wniosek matki po przeprowadzeniu roz-prawy, może również wszcząć postępowanie z urzędu, ponieważ chodzi tu o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych (por. art. 753 in principio k.p.c.).

3. W postępowaniu o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 754 k.p.c. nie jest wymagane uprawdopodobnienie niebezpie-czeństwa zaspokojenia roszczenia, niezbędne natomiast jest uwiarogodnienie roszczenia (art. 142 k.r.o.), czyli faktu ojcostwa mężczyzny, przeciwko któremu żądanie to jest skierowane.

4. O oznaczeniu przez sąd „odpowiedniej sumy” decydować będą okoli-czności faktyczne konkretnej sprawy, przy czym pomocą może okazać się uregulowanie art. 141 k.r.o. Świadczenia pieniężne wyrażone „odpowiednią sumą” nie mogą wykraczać poza koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Stosownie do § 261 reg. sąd., sąd powinien w postanowieniu o zabezpieczeniu przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa oddzielnie określić kwotę zabezpieczoną na rzecz matki i na rzecz

dziecka. Termin płatności kwot dla matki określa się ścisłą datą. Termin płat-ności kwot dla dziecka określa się datą urodzenia dziecka, którą należy wykazać w postępowaniu egzekucyjnym.

5. W postanowieniu sąd powinien wyznaczyć powodowi trzymiesięczny termin do wytoczenia powództwa, liczony od urodzenia dziecka, pod rygorem upadku zabezpieczenia. Gdyby w wyznaczonym terminie nie zostało wniesione powództwo o ustalenie ojcostwa, zabezpieczenie upada. Według E. Wengerka (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c. s. 67) dłużnik – w trybie art. 742 k.p.c. – powinien złożyć wniosek o uchylenie zarządzenia tymczasowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *