Archiwa

Art. 760. § 1.

Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu.

§ 2. W wypadku gdy według przepisów kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysłuchania strony, wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoli-czności, bądź przez spisanie protokołu w obecności lub nieobecności dru-giej strony, bądź przez oświadczenie strony na piśmie.

1. W postępowaniu rozpoznawczym oświadczenia i wnioski składane są poza rozprawą w formie pisemnej (art. 125 k.p.c.). Natomiast w postępowaniu egze-kucyjnym mogą one być składane nie tylko na piśmie, ale także ustnie do protokołu. Sporządzony protokół powinien odpowiadać wymaganiom art. 809 k.p.c. Oświadczenia i wnioski składane są w postępowaniu egzekucyjnym poza rozprawą przez strony (wierzyciela i dłużnika) i uczestników postępowania (pro-kuratora, organizacje społeczne, sąd lub uprawniony organ, który żądał wszczęcia egzekucji z urzędu). Strony i uczestnicy postępowania mogą składać oświadczenia i wnioski w celu wszczęcia (art. 796 k.p.c.), zawieszenia (art. 820 k.p.c.) lub umorzenia postępowania (art. 825 k.p.c.). Uproszczenie formy oświadczeń i wniosków składanych poza rozprawą przez strony i uczestników postępowania ma na celu przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli strona wybrała już formę pisemną, obowiązana jest dochować wszystkich warunków wymaganych przez kodeks dla pism procesowych (art. 126 k.p.c.). Jeśli pismo procesowe nie odpowiada tym warunkom, organ egzekucyjny powi-nien wezwać stronę do uzupełnienia braków pod rygorem jego zwrotu (art. 130 k.p.c. i § 26 zarządzenia Min. Spraw, z dnia 26 kwietnia 1968 r. w sprawie biurowości komorników – Dz.Urz.Min. Spraw. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *