Archiwa

Art. 769. § 1.

Komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrzą-dzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie niniejszym.

§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat dwóch od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zanied-baniu komornika, z których szkoda wynikła.

2. Przesłankami odpowiedzialności komornika są: a) wyrządzenie przez niego szkody umyślnie lub przez niedbalstwo, b) niemożność zapobieżenia szkody przez poszkodowanego w toku postępowania za pomocą środków przewidzia-nych w k.p.c.

Ad a. Szkoda może wynikać z czynności, jak i z zaniechania dokonania czyn-ności przez komornika, przy czym czynność, jak i zaniechanie musi pozostawać w związku ze sprawą egzekucyjną prowadzoną przez niego. Kodeks nie określa pojęcia szkody, trzeba zatem sięgnąć do kodeksu cywilnego, który pozwala ją zdefiniować jako uszczerbek majątkowy obejmujący straty rzeczywiste i utra-cone korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Nie należy do tego pojęcia tzw. szkoda niematerialna, którą k.c. nazywa „krzywdą” (np. art. 445 § 1 k.c.) i nie podlegającą naprawieniu, lecz zadośćuczynieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *