gliwice.komornik.pl
Archiwa

Art. 774.

Organ, który przejął dalsze łączne prowadzenie egzekucji admi-nistracyjnej i sądowej, postanowi, w trybie dla niego właściwym, również o kosztach czynności egzekucyjnych dokonanych przez drugi organ egzeku-cyjny przed postanowieniem sądu, chociażby te czynności nie zostały utrzymane w mocy.

Decyzję o kosztach dotychczasowego postępowania egzekucyjnego (sądo-wego lub administracyjnego) podejmuje organ egzekucyjny, który przejął dalsze prowadzenie egzekucji, ale zastosuje przepisy tego postępowania, w którego trybie zostały uprzednio dokonane czynności egzekucyjne. Nie ma to jednak istotnego znaczenia, ustalanie bowiem kosztów egzekucyjnych w obu postę-powaniach egzekucyjnych oparte jest na tych samych zasadach. Gdyby sąd postanowił, że obie egzekucje ma prowadzić łącznie administracyjny organ egzekucyjny, komornik – przed przekazaniem akt temu organowi – obowiązany jest dokonać rozliczenia pobranych w danej sprawie sum oraz zwrócić wierzy-cielowi pozostałość nie wykorzystanej zaliczki, a także odnotować w tytule wykonawczym wysokość dotychczasowych kosztów egzekucyjnych oraz to, w jakim zakresie roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone (§ 34 rozp. w sprawie czynn. komorników).

Art. 775. Przepisów dwóch artykułów poprzedzających nie stosuje się w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowego zabezpieczenia, jak również zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucją sądową, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w art. 751.

Artykułów 773 i 774 k.p.c. nie stosuje się w razie zbiegu sądowego zabezpie-czenia z egzekucją administracyjną oraz zbiegu administracyjnego zabezpie-czenia z egzekucją sądową. Nie oznacza to jednak, by egzekucja sądowa i zabezpieczenie administracyjne oraz egzekucja administracyjna i zabezpieczenie sądowe nie mogły być prowadzone oddzielnie.

Przepisy o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej (art. 773 i 774 k.p.c.) będą miały zastosowanie w wypadku wskazanym w art. 751 k.p.c., który prze-widuje, że w razie zajęcia rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu komornik powinien sprzedać je według przepisów o egzekucji z ruchomości.

Dochodzi tu do dalszych czynności egzekucyjnych, zachodzi więc potrzeba rozstrzygnięcia kolizji, który organ ma dokonać sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *