Archiwa

Art. 796. § 1.

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

§ 2. W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowane do właściwego sądu lub komornika.

§ 3. Egzekucja może być również wszczęta na żądanie uprawnionego organu.

1. Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek wierzyciela, prokuratora, organizacji społecznej. Interwenient uboczny nie jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, w postępowaniu egzekucyjnym bowiem chodzi

o wykonanie rozstrzygniętej już sprawy, a nie o rozstrzygnięcie na korzyść jednej ze stron. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczy wszystkich sposobów egzekucji wymienionych w k.p.c. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji powoduje, że organ egzekucyjny podejmuje wszystkie czynności z urzędu, a tylko przy niektórych sposobach egzekucji potrzebne są dalsze wnioski, np. przy egzekucji z nieruchomości rozpoczęcie poszczególnych stadiów zależne jest od wniosku wierzyciela. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi, czyli do jednego z dwóch organów egzekucyjnych, w zależności od tego, który z nich jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji.

2. Wszczęcie egzekucji z urzędu następuje na żądanie uprawnionego sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, czyli chodzi tu o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułów pochodzących od sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *