Archiwa

Art. 797.

We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

1. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony w formie pisemnej lub ustnej. Jeżeli wybrana została forma pisemna, wniosek powinien odpowiadać wszystkim warunkom pisma procesowego (art. 126 § 1 k.p.c.). Jeżeli zaś wybrano formę ustną, komornik powinien niezwłocznie stwierdzić zgłoszenie

wniosku protokołem. Wniosek zgłoszony telefonicznie nie wywiera żadnych skutków (OSNCP 1967, poz. 186).

Gdyby wniosek zgłoszony w formie pisemnej zawierał braki, organ egzekucyjny, stosując art. 130 k.p.c. (co do komornika – § 26 zarz. w spr. biur. kom.) wezwie wierzyciela do usunięcia ich w terminie tygodniowym, pod rygorem zwrotu wniosku.

We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno nadto być wskazane świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Świadczenie na ogół wynika z treści tytułu wykonawczego, powinno więc zostać ono podane we wniosku z określeniem dokładnie wierzytelności głównej i należności ubocznych, zwłaszcza odsetek, ich wysokości i daty, od której należy je liczyć, jeżeli tytuł dotyczy należności pieniężnej. Świadczenie może jeszcze polegać na czynieniu, nieczy- nieniu, znoszeniu i wydaniu, co też powinno być we wniosku określone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *