komorniksadowy.waw.pl
Komornik Mokotów
Archiwa

Art. 801.

Jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

1. Art. 801 k.p.c. dotyczy egzekucji wszczętej z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji powinny być wskazane sposoby egzekucji, świadczenie, które ma być spełnione, ale także przedmioty służące do zaspokojenia wierzyciela. Jeżeli we wniosku brakuje tych danych, komornik wezwie wierzyciela do uzupełnienia go w tym zakresie. W razie nieuczynienia tego, mimo wezwania komornika, zawiesi on postępowanie egzekucyjne stosownie do art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 184). Gdyby jednak wierzyciel usprawiedliwił niemożność uzupełnienia wskazanych braków, wówczas komornik obowiązany jest wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień co do przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela oraz sposobu egzekucji.

Pewnym uzupełnieniem art. 801 k.p.c. jest § 36 rozp. w sprawie czynn. komorników, który w sprawach wszczętych z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu zobowiązuje komornika do przeprowadzenia z urzędu wszelkich dochodzeń oraz podjęcia innych niezbędnych czynności, które zapewniają szybką i skuteczną realizację roszczenia.

2. Ponieważ w art. 801 k.p.c. jest mowa o komorniku, przeto przepis ten odnosi się do tych rodzajów egzekucji, które może przeprowadzać komornik.

3. Za udzielenie komornikowi świadomie błędnych wyjaśnień lub nieudziele- nie ich dłużnikowi grozi grzywna (art. 762 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *