Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużni-

kowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. § 2. I\la żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

1. Ważne znaczenie ma doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Dokonuje tego komornik przy podjęciu pierwszej czynności egzekucyjnej. Doręczenie bowiem tego zawiadomienia daje dłużnikowi możliwość podjęcia obrony przed tytułem wykonawczym, umożliwia dłużnikowi zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, ze sposobem i rodzajem egzekucji, która ma być przeciwko niemu prowadzona. Od daty zawiadomienia dłużnika liczy się dla niego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 191).

2. W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji powinna być zamieszczona treść tytułu wykonawczego i wymienienie sposobu egzekucji. Jeżeli tytułem wykonawczym jest zarządzenie tymczasowe dłużnikowi powinno być doręczone postanowienie sądu w sprawie zarządzenia tymczasowego z przystąpieniem do wykonania (art. 740 § 1 k.p.c.).

3. Jeżeli egzekucja była wszczęta z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, zawiadomienie o jej wszczęciu powinno być doręczone nie tylko dłużnikowi, ale także wierzycielowi (§ 37 rozp. w sprawie czynn. komorników).

4. Pierwszą czynnością w stosunku do dłużnika będą różne zdarzenia w zależności od sposobu egzekucji, np. przy egzekucji z ruchomości – zajęcie ruchomości, przy egzekucji z nieruchomości – wezwanie skierowane do dłużnika, aby zapłacił dług w terminie dwóch tygodni (art. 923 k.p.c.).

5. Do doręczenia zawiadomienia należy stosować art. 131-142 k.p.c.

6. Komornik obowiązany jest okazać dłużnikowi oryginał tytułu wykonawczego na każde jego żądanie w każdym stadium postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>