Art. 809.

Komornik stwierdza każdą czynność egzekucyjną protokołem, który powinien zawierać:

– oznaczenie miejsca i czasu czynności

– imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności

– sprawozdanie z przebiegu czynności

– wnioski i oświadczenia obecnych

– wzmiankę o odczytaniu protokołu

– podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu

– podpis komornika.

1. Każda czynność egzekucyjna komornika powinna być stwierdzona protokołem. Do protokołu powinny być wpisane wnioski i oświadczenia składane ustnie w postępowaniu egzekucyjnym przez strony i uczestników postępowania, jak również inne osoby. Przepisy dla niektórych czynności egzekucyjnych przewidują szczególne protokoły, np. protokół zajęcia (art. 853 § 1 k.p.c.), protokół opisu i oszacowania (art. 947 k.p.c.).

2. Znaczenie protokołu komornika dla czynności sądowych jest duże. Dzięki obowiązkowi sporządzania go z każdej czynności zapewniona jest kontrola prawidłowości postępowania dokonywana przez sąd. Protokół sporządzony przez komornika – podobnie jak protokół sądowy – stanowi dokument urzędowy.

3. Stwierdzenie czynności nie mających charakteru egzekucyjnego następuje za pomocą wzmianki w aktach. Stronom i uczestnikom postępowania przysługuje prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia protokołu oraz wpisania do niego zastrzeżenia, jeżeli zwracają uwagę na dokonane przez komornika uchybienia przepisom postępowania (art. 160 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>