Archiwa

Czym jest następstwo?

2. Warunkiem przejęcia praw i obowiązków, o których mowa w§ 1 art. 788 k.p.c., jest wykazanie tego dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Faktu tego nie można wykazywać innymi dowo- darni. Przy braku wspomnianych dokumentów można jedynie wytoczyć powództwo o ustalenie przejścia uprawnienia lub obowiązku (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 maja 1951 r., I. Prez. 689/50, PiP 1 952, nr 2).

3. Następstwo zachodzi tylko wtedy, gdy zobowiązanie poprzedniego dłużnika wygasło wskutek przejścia na nowego. Nie ma więc przejścia na dłużnika zobowiązania w sytuacji, gdy obok niego występuje nowy dłużnik jako solidarnie lub posiłkowo zobowiązany (W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1121). Jeżeli według dokumentu uprawnienie lub obowiązek przeszły na kilku następców wspólnie, sąd może nadać klauzulę wykonalności tylko na rzecz lub przeciwko tym następcom wspólnie. Jeśli w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne i sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wymieenił spadkobierców dziedziczących je oraz ich udziały w nim (art. 677 § 2 k.p.c.), to obok spadkobierców dziedziczących pozostałą część spadku w klauzuli wykonalności należy wymienić również tych dziedziczących gospodarstwo rolne – zgodnie z treścią tego postanowienia (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 145).

4. W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 788 k.p.c. sąd bada tylko, czy nabywca jest nabywcą prawnym i czy nabycie nastąpiło już po powstaniu tytułu wykonawczego, czy też w toku sprawy, przed jego wydaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *