program do rysowania
Archiwa

Majątkowe prawa autorskie są

Majątkowe prawa autorskie są z punktu widzenia rachunkowości aktywami. W układzie bilansu zaliczane są one jako aktywa do majątku trwałego, a ściślej rzecz biorąc do tzw. wartości niematerialnych i prawnych. Zapisuje się je w bilansie pod pozycją „Inne wartości niematerialne i prawne”, gdyż nie są one szczegółowo wyodrębnione, tak jak jest to np. w przypadku „Wartości firmy”.

Jeżeli chodzi o miejsce majątkowych praw autorskich w rachunkowości przedsię-biorców, to podstawowym problemem jest tutaj ich wycena bilansowa. Dokonuje się jej według wartości początkowej określonego prawa, którą stanowi jego cena nabycia lub koszt wytworzenia (por. art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości – Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Sposoby dokonywania odpisów amortyzacyjnych reguluje odpowiednio art. 32 ustawy o rachunkowości (w związku z jej art. 33 ust. 1). Praktyczne znaczenie posiadają zwłaszcza szczegółowe zasady amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych (por. rozdział VIII 3.1.5).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *