Archiwa

Nakazy zapłaty

Nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym – po uprawomocnieniu – stanowią również tytuły egzekucyjne (art. 495 § 2 i art. 503 §2 k.p.c.).

Orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach cywilnych należących w Polsce do drogi sądowej, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, są tytułami egzekucyjnymi na warunkach określonych w art. 1150 k.p.c.

Ugody zawarte przed sądem powszechnym w sprawach karnych i cywilnych, oraz przed sądem szczególnym są tytułami egzekucyjnymi, jeżeli wciągnięte zostały do protokołu sądowego i obejmują obowiązek świadczenia. Ugoda, jak i inny tytuł egzekucyjny, wymieniająca kilka obowiązków dłużnika, może się stać tytułem wykonawczym (art. 776 k.p.c.) jedynie co do tych obowiązków, które nadają się do egzekucji, chociażby – mimo zasady zawartej w art. 783 k.p.c. – nie został oznaczony zakres przedmiotowy klauzuli wykonalności (orz. SN z dnia 23 czerwca 1980 r„ III CRN 43/80, OSNCP 1981, z. 2-3, poz. 34). Ugoda sądowa staje się tytułem egzekucyjnym z chwilą uprawomocnienia się postanowienia umarzającego postępowanie, gdyż dopiero od tej chwili można domniemywać, że jest ona zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego i rażąco nie narusza usprawiedliwionego interesu osób uprawnionych (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 121).

2. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda zawarta przed tym sądem stają się tytułami egzekucyjnymi dopiero po stwierdzeniu przez sąd państwowy ich wykonalności (art. 711 § 2 k.p.c.).

3. Orzeczenie o rozgraniczeniu nieruchomości, w którym oznaczono ich gra-nicę, utrwaloną na gruncie, podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności i wykonaniu w drodze egzekucji prowadzonej przez komornika (uchwała SN z dnia 18 września 1989 r„ III CZP 79/89, OSNCP 1990, z. 7-8, poz. 95).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *