Archiwa

Obowiązujące przepisy prawa

Sprawami egzekucyjnymi w rozumieniu art. 758 k.p.c. nie są jedynie sprawy, które wart. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.) poddane zostały egzekucji administracyjnej należą tu także sprawy przekazane do egzekucji administracyjnej przepisami szczególnymi, a w tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1986 r. Nr 1, poz. 4). W obowiązujących przepisach prawa są przypadki realizacji orzeczeń sądowych podczas egzekucji administracyjnej, a także wykonywania aktów administracyjnych w trybie egzekucji sądowej. Przykładem wykonywania tytułów pochodzących od sądów w drodze egzekucji administracyjnej są takie, których treścią jest opróżnienie lokali podlegających prawu lokalowemu (art. 64 prawa lokalowego i art. 1046 § 4 k.p.c.). Przykładem zaś realizacji aktów administracyjnych w trybie egzekucji sądowej jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości w celu wyegzekwowania należności pieniężnych ustalonych w decyzji ostatecznej (art. 70 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Wszczęcie egzekucji sądowej w sprawach należących do egzekucji adminis-tracyjnej nie jest dopuszczalne i uzasadnia umorzenie postępowania na pod-stawie art. 824 § 1 pkt 1 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *