https://bestpartner.pl/katalog/39/Anteny+1800+MHz+LTE
Archiwa

Odpowiedzialność odszkodowawcza wierzyciela

Sytuacje wymienione w lit. b) i c) normuje art. 744 k.p.c. Cofnięcie pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania prowadzi do umorzenia postępowania i dopiero prawomocne postanowienie o jego umorzeniu powoduje, że zabezpieczenie upada, a to z kolei prowadzi do odpowiedzialności odszkodowawczej wierzyciela w stosunku do dłużnika. Prawomocne oddalenie powództwa skutkuje również upadek zabezpieczenia i ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą wierzyciela. Z prawomocnym wyrokiem oddalającym powództwo zrównany jest prawomocny wyrok ustalający, że należność nie istnieje, prawomocne postanowienie odrzucające pozew z powodu braku przesłanek z art. 199 k.p.c., a także prawomocne postanowienie uchylające lub zmieniające posta- nowienie na skutek odpadnięcia lub zmiany przyczyny zabezpieczenia wydane na podstawie art. 742 § 1 k.p.c.

Nie ma znaczenia dla powstania roszczenia okoliczność, czy postanowienie o zabezpieczeniu wydane zostało na wniosek, czy z urzędu.

3. Dłużnikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, jeżeli w ogóle ona powstała okoliczność tę powinien udowodnić dłużnik. Nie ma natomiast obowiązku udowadniania winy wierzyciela. Paragrafy 1 i 2 zawierają normy prawa materialnego i są szczególnymi przepisami w stosunku do art. 415 k.c. Statuują one odpowiedzialność za wynik postępowania, bez względu na to, czy był on zawiniony przez wierzyciela, np. wierzyciel z powodu choroby nie wniósł powództwa w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *