rury do co, miedziane czy plastikowe
Archiwa

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Art. 792 k.p.c. należy rozpatrywać łącznie z art. 319 k.p.c., który daje sądowi możliwość zastrzeżenia w wyroku dla pozwanego prawa powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności, jeżeli uwzględnia powództwo. Sąd jest zobowiązany zastrzec to dla następcy dłużnika w klauzuli wykonalności. Zastrzeżenie to sąd jest zobowiązany zamieścić z urzędu, jeżeli z okoliczności sprawy dowie się o ograniczeniu odpowiedzialności następcy, albo z wysłuchania go, jeśli taką czynność zarządzi, do czego nie jest zobowiązany. Ograniczenie odpowiedzialności przewidują art. 1031-1033, 526 k.c. Gdyby sąd nie zamieścił w klauzuli wspomnianego zastrzeżenia, a nie było ono zamieszczone już w tytule egzekucyjnym, następca dłużnika może w zażaleniu domagać się umieszczenia w klauzuli wykonalności wzmianki o ograniczeniu odpowiedzialności. Niezamieszczenie jej może spowodować odpowiedzialność wierzyciela na podstawie art. 41 5 k.c. (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 156).

2. Zamieszczenie w klauzuli wykonalności wzmianki o ograniczonej odpo-wiedzialności następcy dłużnika powoduje ten skutek, że następca może domagać się umorzenia egzekucji skierowanej do przedmiotów innych aniżeli określone w klauzuli wykonalności (art. 825 pkt 3 k.p.c.), np. spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza zajęto ruchomości na sumę wyższą od wartości czynnej spadku. W niektórych wypadkach zamieszczenie takiego zastrzeżenia jest konieczne (art. 837 k.p.c.).

3. Gdyby nie zamieszczono w klauzuli wykonalności tego zastrzeżenia, następca może w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego żądać ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego przez określenie, z jakich przedmiotów lub do jakiej wartości może być prowadzona przeciwko niemu egzekucja (W. Siedlecki w: Komentarz do k.p.c., s. 1126).

4. Nie jest wymagane we wzmiance o ograniczeniu odpowiedzialności określenie przedmiotów i ich wartości w sposób zindywidualizowany wystarczy określenie ogólne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *