Posłużenie się przez ustawodawcę konstrukcją

Posłużenie się przez ustawodawcę konstrukcją pola eksploatacji powoduje także, iż unormowanie treści majątkowych praw autorskich jest znacznie bardziej rozbudowane niż praw osobistych. Podczas bowiem gdy te ostatnie skonstruowane są na zasadzie konkretnych uprawnień, które niekiedy doprecyzowuje się w innych przepisach ustawy, bezpośrednia regulacja praw majątkowych jest bardzo ogólna i dopiero dzięki instytucji pola eksploatacji osiąga się ich treściowe dookreślenie.

Rozbudowanie takie wynika również z innego faktu. Otóż treść praw majątkowych ukształtowana została dwukierunkowo: pozytywnie i negatywnie. W pierwszej płaszczyźnie znalazło się oznaczenie rodzajów praw i składających się na nie szcze-gółowych uprawnień (pól eksploatacji), w drugiej zaś różnego rodzaju treściowe ich ograniczenia, które najogólniej rozdzielić można na dwojakiego rodzaju użytek:

– 1) prywatny (osobisty) i

– 2) publiczny.

Aspekt pozytywny – uprawnienia

Majątkowe prawa autorskie zostały skonstruowane na analogicznej zasadzie jak prawo własności rzeczy, którego zakres również obejmuje rozporządzanie przedmiotem własności i korzystanie z niego. Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku pozytywnego aspektu treści praw majątkowych chodzi o zakreślenie uprawnień podmiotu tych praw w stosunku do danego utworu, o wskazanie potencjalnych czynności, jakie może on wobec przysługującego mu dobra niematerialnego w sposób wyłączny wykonywać.

Oczywiście najdalej idący charakter ma prawo do rozporządzania utworem w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich do niego. Jeśli podmiot uprawniony zdecyduje się na jego zrealizowanie, może stracić w określonym stopniu możliwość wyłącznego dysponowania utworem na rzecz innego podmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>