Przy zawinionym postępowaniu

Przy zawinionym postępowaniu naruszyciela można odwołać się do deliktowego trybu dochodzenia naprawienia poniesionej szkody (art. 415 i n. KC), który cechują jednak trudności natury dowodowej. Mało docenianym środkiem o charakterze za-bezpieczającym jest zaś uzyskiwanie urzędowych poświadczeń dat i podpisów, do-konywanych przez notariuszy. Jest to zabieg, któiy może zostać spożytkowany przy ustalaniu osoby wyłącznie uprawnionej z tytułu stworzenia konkretnego dobra oraz momentu jego ustalenia (sporządzenia), wyznaczającego początek ochrony.

Wreszcie już przed wytoczeniem powództwa można, w przypadku naruszenia praw majątkowych, złożyć do sądu wniosek zarówno o zabezpieczenie dowodów, jak i do-chodzonego roszczenia (art. 80 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy). Ustawa przewiduje tutaj duże ułatwienia dla wnioskującego, który musi jedynie wykazać swój interes prawny w orzeczeniu zabezpieczenia, bez potrzeby wykazywania obawy, że przeprowadzenie dowodów przy braku postanowienia zabezpieczającego stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione oraz z możliwością poprzestania jedynie na uprawdopodobnieniu, że niezabezpieczenie roszczenia może pozbawić uprawnionego zaspokojenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>