www.oto-praca.pl
Archiwa

Sąd gospodarczy nie jest sądem egzekucyjnym

Źródłem wiadomości sądu o nieprawidłowościach w czynnościach egzeku-cyjnych komornika mogą być: zażalenia ludności składane do prezesa sądu rejonowego, przy którym urzęduje komornik (§ 10 rozp. o komornikach) kontrole czynności egzekucyjnych dokonywane w wyniku tych zażaleń przez prezesa sądu rejonowego lub wyznaczonego przez niego sędziego i ustalenia, czy prowadzone są one prawidłowo i sprawnie oraz czy pobierane przez komornika należności odpowiadają przepisom (§ 41 rozp. o komornikach) kontrola całokształtu działalności komornika przeprowadzana przynajmniej raz na półrocze przez prezesa sądu rejonowego z udziałem głównego (starszego) księgowego oraz doraźna lustracja w zakresie niezbędnych potrzeb nadzorczych (F. Zedler: Nadzór sądu nad czynnościami komornika na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., NP 1975, nr 7-8, s. 988 Z. Świeboda: Czynności nadzorcze sądu w trybie art. 759 § 2 k.p.c., Pal. 1977, nr 2, s. 31), skargi na czynności komornika. Por. uwagi do art. 767 k.p.c.

5. Stronie postępowania egzekucyjnego przysługuje zażalenie na zarządzenie sądu wydane w trybie art. 759 § 2 k.p.c., uchylające zajęcie wynagrodzenia za pracę (uchwała SN z dnia 4 października 1990 r., III CZP 51/90).

6. Wyłączenie wszystkich sędziów sądu rejonowego w postępowaniu rozpo-znawczym nie skutkuje wyłączenia tych sędziów w postępowaniu egzekucyjnym, także wówczas gdy sąd działa jako organ egzekucyjny (uchwała SN z dnia

14 lipca 1988 r„ III CZP 57/88, OSNCP 1989, z. 10, poz. 159 oraz krytyczna glosa F. Zedlera OSP 1990, nr 7, poz. 264).

7. W uchwale z dnia 30 czerwca 1 992 r„ III CZP 74/92 (OSNCP 1 992, z. 12, poz. 229) Sąd Najwyższy ustalił prawidłową tezę, że „sąd gospodarczy nie jest sądem egzekucyjnym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *