Napraw posadzkę w 2h. Naprawa posadzki betonowej nigdy nie była tak prosta.
Archiwa

Sposób zabezpieczenia

2. Sposób zabezpieczenia zależy od rodzaju roszczeń podlegających zabez-pieczeniu art. 747 k.p.c. określa sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, art. 755 k.p.c. zaś innych roszczeń. Sposób zabezpieczenia powinien być dokładnie określony w postanowieniu. Wybór środka zabezpieczenia nie może być pozostawiony wierzycielowi. Sąd może w jednym postanowieniu zastosować równocześnie kilka sposobów zabezpieczenia, jeżeli wnosi o to wnioskodawca, a jest to niezbędne dla zapewnienia skuteczności zabezpieczenia lub wykonania zarządzenia. W sprawach podlegających zabezpieczeniu z urzędu sąd nie jest związany wnioskiem strony. Dotyczy to również spraw, w których sąd może orzekać ponad żądanie (art. 321 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 477 § 1 k.p.c.).

3. Zakres zabezpieczenia jest to uznawanie rozmiarów, w jakich zarządzenie tymczasowe ma być wykonane oraz w miarę możności czasu, na jaki zabezpie-czenie ustanowiono. Czas, na który wydano zarządzenie tymczasowe, może być wyznaczony przez podanie dnia kalendarzowego lub przez wskazanie zdarzenia, z nadejściem którego zarządzenie tymczasowe ma wygasnąć (J. Korzonek: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 1369).

4. Sąd może uzależnić wykonanie zarządzenia od złożonej kaucji przez wie-rzyciela. Zarządzenie o złożeniu kaucji zostanie wydane, gdy istnieje obawa narażenia na szkodę dłużnika na skutek wykonania zarządzenia tymczasowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *