Sposób zabezpieczenia

2. Sposób zabezpieczenia zależy od rodzaju roszczeń podlegających zabez-pieczeniu art. 747 k.p.c. określa sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, art. 755 k.p.c. zaś innych roszczeń. Sposób zabezpieczenia powinien być dokładnie określony w postanowieniu. Wybór środka zabezpieczenia nie może być pozostawiony wierzycielowi. Sąd może w jednym postanowieniu zastosować równocześnie kilka sposobów zabezpieczenia, jeżeli wnosi o to wnioskodawca, a jest to niezbędne dla zapewnienia skuteczności zabezpieczenia lub wykonania zarządzenia. W sprawach podlegających zabezpieczeniu z urzędu sąd nie jest związany wnioskiem strony. Dotyczy to również spraw, w których sąd może orzekać ponad żądanie (art. 321 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 477 § 1 k.p.c.).

3. Zakres zabezpieczenia jest to uznawanie rozmiarów, w jakich zarządzenie tymczasowe ma być wykonane oraz w miarę możności czasu, na jaki zabezpie-czenie ustanowiono. Czas, na który wydano zarządzenie tymczasowe, może być wyznaczony przez podanie dnia kalendarzowego lub przez wskazanie zdarzenia, z nadejściem którego zarządzenie tymczasowe ma wygasnąć (J. Korzonek: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 1369).

4. Sąd może uzależnić wykonanie zarządzenia od złożonej kaucji przez wie-rzyciela. Zarządzenie o złożeniu kaucji zostanie wydane, gdy istnieje obawa narażenia na szkodę dłużnika na skutek wykonania zarządzenia tymczasowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>