Wyłączenie odpowiedzialności z wspólnego majątku

Do tych ostatnich przesłanek należy zaliczyć badanie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z majątku wspólnego prowadzonego na wniosek małżonka dłużnika. Nie jest to jedyna droga do orzeczenia o ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z majątku wspólnego. Rozstrzygnięcie bowiem w tym zakresie może także nastą- pić w procesie (art. 319 k.p.c.) oraz w postępowaniu ze skargi na czynności komornika (art. 7671 § 1 k.p.c.).

7. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przzeciwko małżonkowi dłużnika, może małżonek dłużnika kwestionować żądanie nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalności i powoływać się na umowne wyłączenie wspólności ustawowej. Sąd wówczas będzie zobowiązany do ustalenia skuteczności umowy majątkowej wobec wierzyciela (uchwała SN z dnia 3 kwietnia 1980 r., III CZP 13/80, OSNCP 1980, poz. 140 z glosą Z. Świebody, NP 1981, nr 10-1 2, s. 220). Jeżeli bowiem umowa taka okaże się względem wierzyciela nieskuteczna (art. 47 § 2 k.r.o.), sąd nadaje klauzulę wykonalności tak, jakby ona w ogóle nie była zawarta, tzn. z ograniczeniem odpowiedzialności drugiego z małżonków do majątku, który stosownie do przepisów o wspólności ustawowej stanowi dorobek obojga małżonków (J. Pietrzykowski w: Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warszawa 1990, s. 224).

W postępowaniu tym nie podlegają rozpoznaniu zarzuty co do tego, że wierzytelność przeciwko małżonkowi będącemu dłużnikiem wygasła wskutek zapłaty długu po powstaniu tytułu egzekucyjnego, zwolnienia z długu, potrącenia albo niemożności egzekwowania wskutek przedawnienia (por. F. Zedler: Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Warszawa 1976, s. 139,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>