Archiwa

Art. 737. § 1.

We wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego należy podać i uprawdopodobnić okoliczności, które uzasadniają żądanie zabez-pieczenia.

– § 2. We wniosku można wskazać sumę, której złożenie przez dłużnika wystarcza do zabezpieczenia.

– § 3. We wniosku dotyczącym roszczenia o zapis nie jest wymagane uprawdopodobnienie, że brak zabezpieczenia pozbawiłby wierzyciela zas-pokojenia, jeżeli testament przewiduje zabezpieczenie roszczenia.

1. Wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego, jeżeli nie jest zgłoszony w pozwie, powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego określonym w art. 126 k.p.c.

2. We wniosku o zabezpieczenie należy dokładnie oznaczyć roszczenie i sposób zabezpieczenia, a w szczególności określić przedmioty majątkowe, na których zabezpieczenie ma być wykonane, jego zakres i czas trwania.

3. Dalszą częścią składową wniosku jest podanie okoliczności i ich uprawdo-podobnienie. Chodzi tu o okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie oraz okoliczności, z których powinno wynikać, że bez wydania zarządzenia tymcza-sowego wierzyciel może być pozbawiony zaspokojenia. Co do sposobu uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających żądanie zabezpieczenia – por. uwagi do art. 730 k.p.c.

4. Wskazanie we wniosku sumy, której złożenie przez dłużnika wystarcza do zabezpieczenia, pozostaje w związku z treścią art. 742 k.p.c. zezwalającego dłużnikowi na żądanie w każdym czasie uchylenia lub zmiany zabezpieczenia, gdy złoży do depozytu sądowego wystarczającą do zabezpieczenia sumę.

5. Jeżeli przedmiotem roszczenia jest zapis, we wniosku o wydanie zarządze-nia tymczasowego należy, tak jak w innych sprawach, uprawdopodobnić, że brak zabezpieczenia pozbawiłby wierzyciela zaspokojenia uprawdopodobnienie jednak nie jest wymagane, gdy spadkobierca w testamencie nakazał zabez-pieczenie zapisu. W. Siedlecki (w: Komentarz do k.p.c., s. 1058) zwraca uwagę, że jest to obecnie jedyny szczególny przepis dotyczący zabezpieczenia zapisu, gdyż kodeks wśród przepisów o postępowaniu spadkowym nie zawiera szcze-gólnych przepisów o zabezpieczeniu zapisów. Wobec tego należy przyjąć, że następuje to na ogólnych zasadach przyjętych w kodeksie dla zabezpieczenia roszczenia przy uwzględnieniu jedynie szczególnego przepisu § 3 art. 737 k.p.c.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *