Kancelaria Ultimatum
Archiwa

Art. 743.

Do wykonania zarządzeń tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Jednakże w razie zbiegu zabezpieczenia dokonanego przez organ sądowy i administracyjny organ egzekucyjny nie stosuje się art. 773 i 774, z wyjątkiem wypadków przewi-dzianych w art. 751.

1. Do wykonania zarządzeń tymczasowych kodeks nakazuje stosować „odpowiednio” przepisy o postępowaniu egzekucyjnym oznacza to, żę niektóre przepisy należy stosować wprost, a inne tylko wtedy, gdy nie stoją temu na przeszkodzie przepisy szczególne o postępowaniu zabezpieczającym i nie sprzeciwia się temu istota oraz cel postępowania zabezpieczającego. Wykony-wanie zarządzeń tymczasowych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczy naj-częściej zajęcia ruchomości, zajęcia wynagrodzenia za pracę, nakazania wyko-nania określonej czynności.

2. Skoro zarządzenie tymczasowe ma być wykonane w egzekucji, przeto sta-nowi ono tytuł egzekucyjny podlegający zaopatrzeniu go w klauzulę wykonal-ności. Czynności egzekucyjne na podstawie tego tytułu wykonawczego podej-mowane są na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja może być podjęta z urzędu.

3. Z art. 492 § 1 k.p.c. wynika, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi od chwili wydania tytuł zabezpieczenia, czyli ma moc zarządzenia tymczasowego. Wybór sposobu zabezpieczenia należy do wierzy-ciela, który powinien go dokonać we wniosku o nadanie nakazowi zapłaty klau-zuli wykonalności. Klauzula wykonalności wraz z nakazem zapłaty stanowi tytuł wykonawczy i określa zakres egzekucji. Nie można zaś pozostawić wyboru spo-sobu zabezpieczenia przy wniosku o wszczęcie egzekucji, nadanie bowiem klauzuli wykonalności bez określenia zakresu egzekucji może prowadzić do egzekucji świadczenia, a nie tylko do zabezpieczenia (por. E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c. s. 46).

4. Zbieg zabezpieczenia zachodzi, jeżeli na tej samej rzeczy dokonano zabez-pieczenia na podstawie zarządzenia tymczasowego wydanego przez sąd oraz przez administracyjny organ egzekucyjny. W takim wypadku nie stosuje się art. 773 i 774 k.p.c., z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 751 k.p.c.

5. Jeżeli po dokonaniu zabezpieczenia prowadzona jest egzekucja na pod-stawie tytułu wykonawczego stanowiącego zarządzenie tymczasowe, czynności dokonane na podstawie tego tytułu (np. zajęcie) nie wymagają powtórzenia (M. Allerhand: Kodeks postępowania cywilnego, Część druga, Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Lwów 1933, s. 645).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *