Bursztyn
Archiwa

art. 754 i art. 825

5. Dla przypadków z art. 754 k.p.c. termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące.

6. Zabezpieczenie upada, jeżeli w wyznaczonym przez sąd terminie nie wnie-siono pozwu (wniosku). Upadek zabezpieczenia oznacza taki stan, jak gdyby zarządzenie tymczasowe w ogóle nie było wydane. Na wniosek dłużnika sąd uchyli zarządzenie tymczasowe, jeżeli pozwu (wniosku) nie wniesiono w terminie albo wniesiono go po terminie. Prawomocne postanowienie sądu o uchyleniu zabezpieczenia stanowi podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika (art. 825 pkt 2 k.p.c.)

7. Potrzeba zabezpieczenia powództwa odpada, jeżeli powód przed upływem zakreślonego mu w tym celu terminu otrzyma zaspokojenie zabezpieczonego roszczenia albo też roszczenie jego przed upływem tego terminu z innych przy-czyn wygaśnie. W tym wypadku zabezpieczenie – jako bezprzedmiotowe – na wniosek wierzyciela lub dłużnika zostanie uchylone (J. Korzonek: Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 1355).

8. Zabezpieczenie nie upada, jeżeli w terminie zakreślonym wierzycielowi przez sąd dłużnik wniesie powództwo o ustalenie, że należność zabezpieczona zarządzeniem tymczasowym nie istnieje, gdyż wytoczenie powództwa przez dłużnika uniemożliwia wytoczenie powództwa przez wierzyciela ze względu na zawisłość sprawy powództwo takie spełnia cel, w jakim sąd zobowiązał wierzy-ciela do wszczęcia sprawy (J. Korzonek: tamże, s. 1353, 1 354, E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 66).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *