Art. 771.

Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

1. W przepisie tym rozciągnięto zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, na postępowanie egzekucyjne. Dotyczy to zarówno wierzyciela, jak i dłużnika oraz postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komor-nika lub przez sąd. Jeżeli tytuł wykonawczy wydaje się wierzycielowi, który w postępowaniu rozpoznawczym zwolniony był od kosztów sądowych, zamie-szcza się na nim wyrazy: „wierzyciel zwolniony od kosztów sądowych” (§ 217

reg. sąd.). Ustanowienie adwokata dla strony zwolnionej od kosztów sądowych w postępowaniu rozpoznawczym rozciąga się również na postępowanie egzeku-cyjne (orz. SN z dnia 15 października 1968 r. III CRN 229/68, OSPiKA 1969, poz. 257).

Jeżeli komornik prowadząc egzekucję w sprawie, w której strona była zwol-niona przez sąd od kosztów sądowych, uzyska wiarygodną informację, że stan majątkowy strony pozwala na poniesienie kosztów egzekucyjnych, zawiadamia

0 tym sąd, który wydał postanowienie o zwolnieniu od kosztów, w celu rozwa-żenia potrzeby jego zmiany (§ 29 ust. 1 rozp. w sprawie czynn. komorników).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>