https://speedomat.pl/speedtest
Archiwa

Artykuł 769 k.p.c.

jako przepis szczególny w rozumieniu art. 421 k.c., wyłącza w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez komornika (art. 769 § 2 k.p.c.) art. 417-419 k.c. Do roszczeń wynikających z odpowiedzialności Skarbu Państwa opartej na podstawie art. 769 § 2. k.p.c. nie stosuje się innych terminów przedawnienia poza podanym w art. 769 § 3 k.p.c., w szczególności nie stosuje się dziesięcioletniego przedawnienia z art. 442 § 2 k.c. (orz. SN z dnia 27 października 1971 r., I CR 427/71, OSNCP 1972, z. 5, poz. 88). Tezę zaaprobował w pełni W. Siedlecki (Przegląd orzecznictwa SN, PiP 1973, nr 3, s. 1 20). Natomiast E. Wengerek, aprobując w zasadzie stanowi-sko SN, zgłosił zastrzeżenia co do stosowania dziesięcioletniego terminu. Autor ten zwraca uwagę, że art. 769 § 1 k.p.c. obejmuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej umyślnie. Stosując więc interpretację SN należałoby przy-jąć, że art. 769 § 3 k.p.c. w wypadkach działania umyślnego nie miałby nigdy zastosowania oraz że także w razie działania niedbałego (nieumyślnego) należa-łoby stosować art. 442 § 2 k.c.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od chwili dowiedzenia się o czynności lub zaniedbaniu komornika.

5. Jeżeli komornik dopuści się w postępowaniu egzekucyjnym uchybień, lecz skarga na czynności komornika zostanie prawomocnym orzeczeniem oddalona, ewentualna szkoda poniesiona przez osobę uczestniczącą w postępowaniu wiąże się przyczynowo już nie z uchybieniem komornika, lecz z orzeczeniem sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *