Archiwa

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Tytułowi egzekucyjnemu wyda-nemu przeciwko spółce jawnej można nadać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom tej spółki (postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1966 r., I CZ 27/66, OSNCP 1967, z. 2, poz. 23).

Egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być prowadzona, jeżeli tytuł egzekucyjny wymienia tę spółkę jako dłużnika. W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.), nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. (uchwała SN z dnia 9 sierpnia 1993 r„ III CZP 116/93).

Egzekucja świadczeń pieniężnych może być prowadzona przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z jej majątku, lecz w tytule egzekucyjnym – jako podmiot zobowiązany – powinna być wymieniona spółka.

Egzekucja świadczeń pieniężnych przeciwko spółce akcyjnej przebiega tak, jak przeciwko innym osobom prawnym. Nabywa ona osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru handlowego w sądzie rejonowym (art. 335 § 1 k.h.). Przez fakt nabycia osobowości prawnej oddziela się od wspólników, staje się podmiotem praw i obowiązków, a także właścicielem majątku spółki. Według art. 307 § 3 k.h. akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Egzekucja świadczeń pieniężnych może być prowadzona z majątku spółki akcyjnej bez żadnych ograniczeń.

W spółce komandytowej ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa obciąża kom- plementariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swym mająt-kiem. Komandytariusz odpowiada do wysokości oznaczonej w umowie sumy komandytowej. Gdyby nie można było ściągnąć sumy pieniężnej z majątku spółki, wierzyciel powinien wystąpić na drogę sądową o zasądzenie jej od kom-

plementariusza i komandytariusza solidarnie, z tym zastrzeżeniem, że koman-dytariusz może powoływać się na ograniczenie swej odpowiedzialności i wnosić o zamieszczenie tego w wyroku (art. 319 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *