Archiwa

Komornik jako pracownik samodzielny

Za pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi zakład pracy. Komornik sądowy jest wprawdzie pracownikiem państwowym, lecz jego status prawny jest szczególny zarówno z punktu widzenia stosunku do Skarbu Państwa, jak i na podstawie przepisów k.p.c. i ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Komornik, jako pracownik samodzielny, niezależny od stron w rozstrzyganiu i wykonywaniu czynności, nie może być wolny od solidarnej ze Skarbem Państwa odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu także z winy nieumyślnej. Skoro art. 769 §

1 i 2 k.p.c. wyłącza w omawianym zakresie art. 1 20§ 1 k.p., tym samym wyłącza również art. 1 20 § 2 k.p., który w ostatnim zdaniu nawiązuje do odpowiedzialności przewidzianej w przepisach działu piątego rozdziału I kodeksu pracy. Wyłączenie przez art. 769 § 1 i 2 k.p.c. całego przepisu art. 120 k.p. ma ten skutek, że zgodnie z regułami wykładni systemowej wyłączone zostały w zakresie solidaarnej odpowiedzialności komornika i Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez komornika z winy nieumyślnej artykuły 114-11 9 oraz 1 21 k.p. zamieszczone w tym samym rozdziale. Artykuł769 § 1 i 2 k.p.c. wyłącza także stosowanie art. 1 22 k.p., w art. 769 k.p.c. bowiem chodzi o poszkodowanych, którymi są strony, uczestnicy postępowania egzekucyjnego lub osoby trzecie.

W glosie K. Korzan zaaprobował tę uchwałę (PS 1993, nr 5, s. 118), natomiast A. Świątkowski zgłosił zastrzeżenia codo niektórych rozważań zawartych w jej uzasadnieniu (PS 1991, nr 1-2, s. 121).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *