Archiwa

Pozostałe przedmioty praw pokrewnych

W zestawieniu z artystycznymi wykonaniami pozostałe przedmioty praw pokrewnych potraktowane zostały „po macoszemu”, brak bowiem w poświęconych im przepisach ustawy definicji, ustalającej ich legalne znaczenie czy nawet doprecyzowujących określeń, które pozwalałyby na wypracowanie ukierunkowanej normatywnie linii in-terpretacyjnej. Dlatego też w przypadku niezwykle ważnej dla tej części regulacji istoty dóbr niematerialnych w postaci fonogramów, wideogramów, nadań, wydań pierwszych oraz wydań naukowych lub krytycznych kierować się trzeba z konieczności z jednej strony, kontekstem legislacyjnym, z drugiej zaś, wskazaniami praktyki, z punktu widzenia której sprawa przedstawia się o wiele bardziej oczywiście.

Powyższe kontrowersje definicyjne przedstawiają się przy tym, biorąc pod uwagę cztery powyższe kategorie przedmiotów praw pokrewnych (fonogramy i wideogra- my traktowane są łącznie jako jeden przedział klasyfikacyjny), w zróżnicowany sposób. Duże problemy stwarzają zwłaszcza nadania programów radiowych i telewizyjnych, gdyż poza brakiem ich ustawowego doprecyzowania nie do końca jest jasne, co konkretnie w ich przypadku traktować należy jako przedmiot ochrony. Poniżej wątpliwości te postaramy się przynajmniej częściowo rozwiać, omawiając kolejno w trzech osobnych punktach: 1) fonogramy i wideogramy, 2) nadania programów radiowych i telewizyjnych oraz 3) wydania pierwsze i wydania naukowe lub krytyczne.

Fonogramy, wideogramy oraz nadania programów radiowych i telewizyjnych mają pewne wspólne cechy, o których wspomniano już w uwagach wstępnych do pkt. 3 niniejszego rozdziału. Chodzi mianowicie o wykorzystywanie w ich produkcji współczesnych technik utrwalających i transmisyjnych w zakresie eksploatowania dźwięku lub dźwięku i obrazu oraz o regułę bazowania przez nie na utworach i arty-stycznych wykonaniach, składających się na zawartość treściową udostępnianego (przekazywanego) dzięki nim, chronionego prawem autorskim lub prawami pokrewnymi materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *