https://www.tmsu.pl/klimatyzacja-zabki/
projekt wizytówki
Archiwa

Prawomocna ugoda bankowa

8. Wyciąg z listy wierzytelności z wypisem zapadłego w postępowaniu ukła-dowym prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ jest tytułem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi (art. 69 prawa układ.).

9. Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony stosownie do art. 26 § 1 ustawy o post. egzek. w adm. jest podstawą wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika lub wyjawienia majątku (art. 70 § 1 i art. 71 ustawy o post. egzek. w adm.).

10. Ugoda zawarta przed geodetą upoważnionym przez rejonowy organ rzą-dowej administracji ogólnej w sprawie ustalenia przebiegu granic ma moc ugody sądowej (art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne – Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.).

11. Prawomocna ugoda bankowa zawarta w ramach bankowego postępo-wania ugodowego stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów k.p.c. oraz ustawy o post. egzek. w adm. Każdy z uprawnionych, na podstawie prawo-mocnej ugody bankowej, w razie jej nierealizowania przez dłużnika, może wystąpić do sądu rejonowego – sądu gospodarczego, właściwego dla siedziby dłużnika, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (art. 26 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz.U. Nr 18, poz. 82).

12. Tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny sporządzony przez nota-riusza zgodnie z przepisami prawa o notariacie, w którym dłużnik wyraźnie poddał się egzekucji. Akt ten może obejmować obowiązek zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej lub uiszczenie innych rzeczy zamiennych dokładnie określonych albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Niezbędne jest oznaczenie terminu zapłaty, uiszczenia lub wydania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *