Archiwa

Tytuły egzekucyjne

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem 2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamien-nych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany.

1. Prawomocne orzeczenia sądu wydane w formie wyroków lub postanowień, zawierające istnienie nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela oraz istnienie obowiązku prawnego dłużnika, są tytułami egzekucyjnymi, choćby obejmowały inne postanowienia, które nie nadają się do wykonania w trybie egzekucji np. w wyroku sąd ustalił ojcostwo, zasądził alimenty i koszty procesu albo orzekł rozwód małżeństwa i określił obowiązek ponoszenia kosztów utrzy-mania i wychowania dziecka przez zobowiązanie pozwanego do płacenia do rąk matki oznaczonej kwoty pieniężnej. Łatwo zauważyć, że w egzekucji będą wykonywane te orzeczenia lub ta ich część, które stwierdzają obowiązek świad-czenia.

Tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu nie tylko prawomocne, ale i natychmiast wykonalne, tzn. zaopatrzone rygorem natychmiastowej wykonal-ności (art. 333 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *