Archiwa

Art. 767. § 1.

Jeżeli komornik na podstawie tytułu wykonawczego wydanego jedynie przeciwko dłużnikowi dokonał zajęcia przedmiotów sta-nowiących majątek wspólny dłużnika i jego małżonka, sąd w razie złożenia na tę czynność skargi przez małżonka dłużnika oraz podniesienia zarzutu z art. 41 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeka również po przepro-wadzeniu rozprawy o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.

§ 2. Na postanowienie sądu wydane w sprawie, o której mowa w § 1, przysługuje zażalenie. ralnych opartych na naruszeniu przez komornika art. 845 k.p.c., oraz zarzutów materialnoprawnych z art. 41 § 3 k.r.o., mogą być zarzuty oparte na art. 41 § 2 k.r.o., czyli te wszystkie materialnoprawne podstawy, które stosownie do usta-lonych poglądów były brane pod uwagę w postępowaniu z art. 787 k.p.c. Za stanowiskiem, iż podstawą skargi na czynności komornika opartej na art. 7671 k.p.c. mogą być zarzuty nie tylko z art. 41 § 3 k.r.o., ale także z art. 41 § 2 k.r.o., przemawia użyty w art. 7671 k.p.c. zwrot, że sąd orzeka „również”. Nie do przyjęcia jest pogląd, że sąd w trybie skargi na czynności komornika może jedynie orzekać o zarzutach z art. 41 § 3 k.r.o., o zarzutach zaś z art. 41 § 2 k.r.o. – w drodze powództwa ekscydencyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *