Archiwa

Art. 788. § 1.

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

§ 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób.

Continue reading

Art. 781. § 1.

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd rewizyjny nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

§ 2. Innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd powiatowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd powiatowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd powiatowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Continue reading

Art. 779. § 1.

Do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

§ 2. Jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiąz-ków na spadkobierców następuje stosownie do art. 788.

1. Przeprowadzenie egzekucji przed działem spadku uzależnione jest od przedstawienia przez wierzyciela lub organ żądający wszczęcia postępowania z urzędu tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Do chwili bowiem działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1034 § 1 k.c.). Przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców, bo tylko wtedy zachodzi potrzeba przeprowadze-nia działu spadku. Przez chwilę działu rozumieć należy chwilę sporządzenia umowy o dział spadku, a jeżeli dział spadku następuje na podstawie orzeczenia sądu – chwilę uprawomocnienia się tego orzeczenia. Przed działem spadku niedopuszczalna jest egzekucja z całego spadku (z przedmiotów wchodzących w skład spadku), jeżeli brak jest tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Gdyby jednak wszczęto egzekucję przed działem spadku z przedmiotu wchodzącego w skład spadku, a tytuł egzekucyjny obejmował tylko jednego spadkobiercę, wówczas organ egzekucyjny obowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji lub ja umorzyć (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 126).

Continue reading

Art. 769. § 1.

Komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrzą-dzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie niniejszym.

§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat dwóch od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zanied-baniu komornika, z których szkoda wynikła.

Continue reading

Art. 767. § 1.

Jeżeli komornik na podstawie tytułu wykonawczego wydanego jedynie przeciwko dłużnikowi dokonał zajęcia przedmiotów sta-nowiących majątek wspólny dłużnika i jego małżonka, sąd w razie złożenia na tę czynność skargi przez małżonka dłużnika oraz podniesienia zarzutu z art. 41 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeka również po przepro-wadzeniu rozprawy o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.

Continue reading

Art. 761. § 1.

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępo-wania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji państwowej, instytucji i osób nie uczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej kodeksu można odmówić przed-stawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

Continue reading

Art. 760. § 1.

Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu.

§ 2. W wypadku gdy według przepisów kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysłuchania strony, wysłuchanie odbywa się, stosownie do okoli-czności, bądź przez spisanie protokołu w obecności lub nieobecności dru-giej strony, bądź przez oświadczenie strony na piśmie.

Continue reading

Art. 759 § 2 k.p.c.

wynika, że składa się on z dwóch członów. W pierwszym zawarte jest uprawnienie sądu do wydawania z urzędu komornikowi zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, w drugim zaś nadana jest sądowi władza usuwania – również z urzędu – spostrzeżonych uchybień chodzi tu o naprawę drobnych usterek w czynnoś-ciach podjętych przez komornika, a więc głównie uchybień o charakterze formalnoporządkowym, zmierzającą do zapewnienia prawidłowego toku egze-kucji. Continue reading

Art. 759. § 1.

Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

§ 2. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.

1. Przez czynność egzekucyjną sądu lub komornika rozumieć należy każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego, wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji (W. Siedlecki: Komentarz do k.p.c. s. 1081, E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 76, Z. Świeboda: Pojęcie i rodzaje czynności egzekucyjnych sądu. Pal. 1976, nr 10, s. 53).

Continue reading

Art. 755. § 1.

Gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pie-niężne, sąd wydaje zarządzenia, jakie stosownie do okoliczności uważa za odpowiednie, nie wyłączając zarządzeń przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Gdy w związku z przedmiotem sprawy okaże się to konieczne, zarządzenie takie może również polegać na unormowaniu sto-sunków na czas trwania postępowania.

Continue reading

Art. 746. § 1.

Jeżeli wierzyciel nie wytoczył sprawy w terminie przepisa-nym albo cofnął pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania, jak również gdy żądanie jego zostało oddalone, dłużnikowi przysługuje przeciwko wie-rzycielowi roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie to wygasa, jeżeli dłużnik nie dochodził go sądownie w ciągu roku od chwili jego powstania.

Continue reading

Art. 745. §1.

0 kosztach postępowania zabezpieczającego sąd roz-strzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

§ 2. Jeżeli postanowienie zawierające zarządzenie tymczasowe zostało wydane przed wszczęciem sprawy, a wierzyciel nie zachował wyznaczonego mu terminu do jej wytoczenia, dłużnik może w ciągu dwóch tygodni od upływu tego terminu złożyć wniosek o przyznanie mu kosztów. W tymże terminie wniosek taki może zgłosić wierzyciel, jeżeli nie wytoczył sprawy dlatego, że dłużnik zaspokoił jego roszczenie.

Continue reading

Art. 740. § 1.

Postanowienie w sprawie zarządzenia tymczasowego, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza tylko wierzycielowi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczenia dłużnikowi dokonuje organ egzekucyjny rów-nocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia.

§ 2. W wypadkach objętych paragrafem poprzedzającym dłużnikowi nie doręcza się również zażalenia wierzyciela.

Continue reading