Archiwa

Inne organy egzekucyjne

2. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów i urzędujących przy tych sądach komorników. W literaturze spotykamy się z pojęciem „inne organy egzekucyjne”, ddo których zalicza się organy policji, wojska, banki, dlatego że wykonują one niektóre czynności w postępowaniu egzekucyjnym (art. 765, 811,1086, 889-892 k.p.c.). Stanowisko to (E. Wengerek: Postępowanie egze-kucyjne w sprawach cywilnych. Warszawa 1961, s. 11, 13) nasuwa zastrzeżenia. Wykonywanie bowiem niektórych czynności w toku egzekucji nie może przemawiać za uznaniem tych organów za „inne organy egzekucyjne”. Można by je uznać, gdyby zakres ich czynności w sprawach egzekucyjnych był znacznie szerszy i nie miał charakteru incydentalnego. Podobnie przedstawia się sprawa, gdy chodzi o biura notarialne, których czynności sądowe zostały poważnie ograniczone (por. ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. Nr 55, poz. 318 oraz ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – przepisy wprowadzające ustawę – prawo o notariacie oraz o zmianie kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych – Dz.U. Nr 22, poz. 92), oraz sąd wojewódzki załatwiający sprawy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Sąd wojewódzki jako sąd pierwszej instancji właściwy jest: a) do wykonania czynności związanych z nadaniem klauzuli wykonalności orzeczeniom, które wydał (art. 781 k.p.c.) b) w sprawach o stwierdzenie wyko-nalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed tymi sądami (art. 1151 k.p.c.), c) do wydania postanowienia o połączeniu postępowań egze-kucyjnych prowadzonych co do kilku nieruchomości położonych w okręgach właściwych różnych sądów rejonowych w razie egzekucji z nieruchomości (art. 926 § 1 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *