adwokat kraków sprawy rodzinneadwokat rozwód szczecinrozwód Warszawa
adwokat rozwód poznańkancelaria prawna Warszawa

Archiwa

Przyjęcie jest o tyle ważne

Wymogiem, od którego zależy nabycie praw, jest w myśl art. 12 ustawy przyjęcie utworu przez pracodawcę. Przyjęcie to ma w praktyce charakter dorozumiany, po-legający na milczącym zaakceptowaniu dzieła, dostarczonego przez pracownika – bez zgłaszania zastrzeżeń co do jego wykonania. Może być ono jednak także wyraźne, np. występować w postaci oświadczenia, w którym pracodawca stwierdza jednoznacznie przyjęcie określonego utworu.

Continue reading

Przy zawinionym postępowaniu

Przy zawinionym postępowaniu naruszyciela można odwołać się do deliktowego trybu dochodzenia naprawienia poniesionej szkody (art. 415 i n. KC), który cechują jednak trudności natury dowodowej. Mało docenianym środkiem o charakterze za-bezpieczającym jest zaś uzyskiwanie urzędowych poświadczeń dat i podpisów, do-konywanych przez notariuszy. Jest to zabieg, któiy może zostać spożytkowany przy ustalaniu osoby wyłącznie uprawnionej z tytułu stworzenia konkretnego dobra oraz momentu jego ustalenia (sporządzenia), wyznaczającego początek ochrony.

Continue reading

Przy ocenie twórczego charakteru

Można to prześledzić na przykładzie opracowywanych przez określonego biegłego opinii. Nie muszą się one między sobą specjalnie różnić i rzeczoznawca nie musi się też szczególnie silić, aby każda ekspertyza była sformułowana w odbiegający od pozostałych sposób. Natomiast jego opinie powinny wyróżniać się spośród opinii innych biegłych. Można w związku z tym mówić o pewnym stylu opracowywania opinii, który jest indywidualny, tzn. któremu nie można zarzucić, iż zapożycza on nietwórczo pomysły innych rzeczoznawców albo krążące w obiegu standardowe wzory formułowania swojego stanowiska w sprawie.

Continue reading

Prawomocna ugoda bankowa

8. Wyciąg z listy wierzytelności z wypisem zapadłego w postępowaniu ukła-dowym prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ jest tytułem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi (art. 69 prawa układ.).

9. Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony stosownie do art. 26 § 1 ustawy o post. egzek. w adm. jest podstawą wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika lub wyjawienia majątku (art. 70 § 1 i art. 71 ustawy o post. egzek. w adm.).

10. Ugoda zawarta przed geodetą upoważnionym przez rejonowy organ rzą-dowej administracji ogólnej w sprawie ustalenia przebiegu granic ma moc ugody sądowej Continue reading

Poza tym należy zauważyć

Może się wszak zdarzyć, iż na jednym wideogramie zapisanych zostanie kilka dzieł audiowi-zualnych, np. krótkometrażowych filmów jednego autora albo udostępnianych na wideokasetach w pewnych cyklach filmów rysunkowych (bajek dla dzieci). Producenci wideogramów mają wówczas pole do popisu w zakresie doboru i układu rozpowszechnianych grupowo utworów, oczywiście pod warunkiem, że wszystkimi wykorzystywanymi w produkcji dziełami mogą legalnie dysponować (głównie na podstawie odpowiednich umów licencyjnych).

Continue reading

O wiele trudniej sprecyzować

Z kolei ustalenie, kto jest producentem fonogramu lub wideogramu, stwarza o wiele mniej trudności. Ustawa stanowi bowiem wyraźnie, iż podmiotem praw pokrewnych jest tutaj ten, pod czyim nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wi- deogram został po raz pierwszy sporządzony (por. art. 94 ust. 1 ustawy po wejściu w życie ostatniej nowelizacji będzie to ust. 3). Sprawdzenie tych danych jest o tyle ułatwione, iż ustawodawca nakazuje jednocześnie, aby na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszczać m.in. nazwisko lub firmę (nazwę) producenta oraz datę jego sporządzenia. W razie niespełnienia tego wymogu niewłaściwie oznaczony egzemplarz uznaje się za sporządzony bezprawnie (por. art. 102 ustawy).

Continue reading

Mimo to przy ustalaniu, czy określonej osobie

Mimo to przy ustalaniu, czy określonej osobie może być przyznany status artysty wykonawcy, jeżeli nie można jej zakwalifikować do jednej z tradycyjnych, rodzajowych grup wykonawczych, takich jak np. instrumentaliści czy aktorzy, ocenić należy, czy brane pod uwagę dobro niematerialne może być uznane za artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy. Dopiero na tej podstawie uznać można, iż określonej osobie przysługują prawa wykonawcze do tego dobra i że ze względu na jego stworzenie możemy ją uważać za artystę wykonawcę.

Continue reading

Klauzula wykonalności

2. Art. 781 § 2 k.p.c. ustanawia ogólną właściwość nadawania klauzuli wykonalności „innym tytułom”, a zarazem wyjątki od niej, które zostały określone w art. 777 pkt 3 i 4 k.p.c. Według E. Wengerka (w: Komentarz do k.p.c., s. 129) niejasny człon przepisu o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi, gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą, należy rozumieć jako nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przez sąd, który go wydał.

Continue reading

Istotne zagadnienie

Biorąc jednak pod uwagę, iż w omawianej sytuacji uprawnienie przysługujące pracodawcy ma charakter jednorazowego przywileju (prawa pierwszeństwa publikacji nie należy mylić z majątkowym prawem autorskim do opublikowania danego utworu, które zakłada możliwość wielokrotnego wprowadzania jego egzemplarzy do obrotu) zastanawiać się można, czy w ogóle zachodzi w świetle art. 14 ustawy nabycie majątkowych praw przez pracodawcę, którego uprawnienie należałoby oceniać raczej jako posiadające charakter licencyjny, z tym że byłaby to szczególnego rodzaju licencja ustawowa.

Continue reading

Domniemanie to może być oczywiście obalone.

Np. jeśli omyłkowo podano jako twórcę osobę, która z kreacją dzieła nie miała nic wspólnego, faktyczny twórca może udowodnić, iż to jemu powinny przysługiwać prawa autorskie z tytułu stworzenia danego utworu, chociażby przez dostarczenie i okazanie rękopisu z własnoręcznym podpisem w przypadku utworów literackich.

Można w tym celu posłużyć się również powództwem ustalającym z art. 189 KPC. Będzie o nim mowa w rozdziale V przy okazji omawiania problematyki ustalania istnienia utworu (istnienie bądź nieistnienie praw może być ustalone biorąc pod uwagę przedmiot, który budzi kontrowersje co do jego twórczego charakteru, ale także ze względu na podmiot, po stronie którego prawa te mają występować – jeśli zachodzi co do tego spór między określonymi osobami).

Continue reading

Czasu trwania majątkowych praw autorskich

Czasu trwania majątkowych praw autorskich nie należy mylić z ich spadkobraniem. Są to dwa zupełnie odrębne zagadnienia. Jeśli przed wygaśnięciem tych praw umrze ich wyłączny dysponent, co jest prawie regułą, przechodzą one na spadkobierców uprawnionego podmiotu, którzy mogą dochodzić przyznanej ustawą ochrony. Natomiast po wygaśnięciu praw majątkowych ich spadkobranie jest siłą rzeczy niemożliwe. Do wygaśnięcia praw z upływem czasu ich trwania dojdzie przy tym także wówczas, gdy wcześniej weszły one w skład spadku.

Continue reading

Bardziej rozbudowany jest katalog osób

Bardziej rozbudowany jest katalog osób czynnie legitymowanych po śmierci podmiotu praw osobistych. Po pierwsze mogą to być osoby wyraźnie wskazane przez twórcę lub artystę wykonawcę (por. art. 78 ust. 2 i 4 oraz art. 92 ustawy). Jeśli natomiast uprawniony z tytułu praw osobistych innej woli nie wyraził, z powództwem o ochronę wystąpić mogą:

Continue reading

Art. 813. § 1.

Jeżeli trzeba zasięgnąć opinii biegłych, komornik wzywa jednego lub kilku biegłych. Biegły, który nie jest stałym biegłym sądowym, składa wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku.

Continue reading