Kancelaria prawnakancelaria prawna Warszawarozwód Warszawa
rozwód warszawawww.kancelarianicia.pl

Kategorie

Archiwa

Art. 793

W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku os�b lub przeciwko kilku osobom albo z kilku sk�adowych cz�ci maj�tku tego samego d�u�nika, s�d opr�cz pierwszego tytu�u wykonawczego mo�e wydawa� dalsze tytu�y, oznaczaj�c cel, do kt�rego maj� s�u�y�, i ich liczb� porz�dkow�.

1. Zasad� jest, �e tytu� wykonawczy wydawany jest tylko w jednym egzemplarzu potrzeba wydania wi�cej egzemplarzy ma na celu szybk� jego realizacj�. Mo�na bowiem prowadzi� egzekucj� do r�nych sk�adnik�w maj�tku d�u�nika i przez r�nych komornik�w. Je�li w tytule wykonawczym wyst�puje wi�ksza liczba wierzycieli i d�u�nik�w, niezb�dne mo�e okaza� si� wydanie kilku tytu��w wykonawczych. Nie zajdzie jednak taka potrzeba, gdy egzekucja ma by� prowadzona z wielu sk�adnik�w maj�tkowych d�u�nika, ale w�a�ciwy do jej przeprowadzenia jest ten sam komornik.

Continue reading

Komornik

Komornik jest pracownikiem państwowym, powołanym do pełnienia czyn-ności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach (§ 1 rozp. o komorni-kach). Jest on pracownikiem samodzielnym ponoszącym odpowiedzialność za spełniane przez niego funkcje. W sprawach zaś należących do właściwości sądu jest organem pomocniczym. Okręg urzędowy komornika, stanowiący jego rewir, obejmuje zasadniczo okręg sądu rejonowego lub jego część. Jeżeli przy sądzie rejonowym urzęduje kilku komorników, podział czynności między nimi (miejscowy lub rzeczowy) oznacza prezes tegoż sądu. Rewir komornika może obejmować okręgi kilku sądów rejonowych tego samego sądu wojewódzkiego. W tych przypadkach ustalenie i zmiana rewiru oraz oznaczenie sądu, przy którym komornik urzęduje, należy do prezesa sądu wojewódzkiego (§ 3 i 4 rozp. o komornikach).

Continue reading

Art. 812. § 1.

Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

– § 2. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

Continue reading

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużni-

kowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

Continue reading

Tytuły egzekucyjne

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem 2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia innych rzeczy zamien-nych, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany.

Continue reading

art. 810 k.p.c.

Przepis ten wyłącza przeprowadzenie omawianych czynności w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy oraz w porze nocnej. Według postanowienia SN z dnia 16 września 1985 r. (IV CZ 159/85) dzień uznany za wolny od pracy przez kierownictwo zakładu w trybie § 2 rozporządzenia RM z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołe-cznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy (Dz.U. Nr 51, poz. 263) nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. i art. 165 k.p.c. (OSPiKA 1986, z. 4, poz. 109 oraz zamieszczona tam glosa krytyczna Z. Radwańskiego). Jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych czynności egzekucyjne mogą być dokonywane w czasie ustawowo zakazanym, ale wyłącznie za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu. Dotyczy to jednak wypadków wyjątkowych, np. w sprawach o odebranie dziecka, w których właśnie jego dobro wymaga podejmowania czynności bez zwłoki, a więc również w porze nocnej lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Continue reading

Art. 813. § 1.

Jeżeli trzeba zasięgnąć opinii biegłych, komornik wzywa jednego lub kilku biegłych. Biegły, który nie jest stałym biegłym sądowym, składa wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku.

Continue reading