dobry prawnik szczecinkancelaria prawna Warszawa
adwokat rozwód szczecinrozwód Warszawa

Archiwa

Inne podmioty praw autorskich

Inne podmioty praw autorskich, np. osoby prawne, mają własne prawa osobiste, np. prawo do nazwy (firmy), ale nie są to prawa o autorskoprawnym charakterze, wynikające z tytułu stworzenia utworu.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją w której autorskie prawa majątkowe przysługują innemu podmiotowi niż twórca, jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, iż z tytułu stworzenia danego utworu w określonym momencie uprawnionymi są dwa podmioty:

Continue reading

Art. 762 k.p.c.

wiąże się ściśle z art. 761 k.p.c., ustanawia on bowiem sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w art. 761 k.p.c. Komornik może na wniosek wierzyciela lub z urzędu nałożyć grzywnę: za nieuzasadnioną odmowę udzielenia mu wyjaśnień lub informacji oraz za udzielenie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych.

2. Ukaraniu grzywną podlega pracownik odpowiedzialny za udzielenie infor-macji lub wyjaśnień, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega kierownik osoby prawnej, a nie sama osoba prawna. Wymie-rzona grzywna nie może przekraczać dwustu tysięcy złotych. Poza tym komornik może jeszcze ukarać grzywną w przypadkach wymienionych w art. 764, 886, 892 § 2, art. 902 k.p.c. W przepisach tych jest też wymieniona górna granica grzywny, przeto nie ma do nich zastosowania ogólny art. 1 63 § 1 k.p.c. Natomiast stosuje się uregulowanie zawarte w art. 163 § 3 k.p.c. odnoszące się także do komornika (art. 13 § 2 k.p.c.).

Continue reading

Art. 814. § 1.

Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Continue reading

Art. 800. § 1.

Wniosków skierowanych do sądu nie można łączyć z wnioskami skierowanymi do komornika. Nie można również łączyć wniosków, które skierowane są do różnych sądów.

§ 2. W razie niedopuszczalnego połączenia wniosków sąd lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej właściwości, w pozostałej zaś części wniosek przekaże właściwemu organowi egzekucyjnemu, jeżeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Continue reading

3. W sprawie wysłuchania na posiedzeniu stron lub innych osób – por. uwagi do art. 760 k.p.c.

Art. 767. § 1.

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu powia-towego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

§ 2. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od daty czyn-ności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiado-miona, w innych wypadkach – od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia – od daty dowiedzenia się o niej, a w wypadku zaniechania – od daty, w której czynność powinna być dokonana.

Continue reading

Art. 795. § 1.

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

1. Paragraf 1 art. 795 określa dopuszczalność zażaleń na postanowienia sądu co do nadania klauzuli wykonalności. Chodzi tu o postanowienia, w których sąd nadał klauzulę wykonalności, jak i o takie, w których sąd odmówił jej nadania.

Continue reading

Art. 783. § 1.

Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności ustali rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości.

§ 2. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

Continue reading