adwokat rozwód poznańkancelaria prawna Warszawa
adwokat rozwód szczecinrozwód Warszawa

Archiwa

Art. 813. § 1.

Jeżeli trzeba zasięgnąć opinii biegłych, komornik wzywa jednego lub kilku biegłych. Biegły, który nie jest stałym biegłym sądowym, składa wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spełnienia obowiązku.

Continue reading

Art. 812. § 1.

Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

– § 2. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

Continue reading

art. 810 k.p.c.

Przepis ten wyłącza przeprowadzenie omawianych czynności w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy oraz w porze nocnej. Według postanowienia SN z dnia 16 września 1985 r. (IV CZ 159/85) dzień uznany za wolny od pracy przez kierownictwo zakładu w trybie § 2 rozporządzenia RM z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołe-cznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy (Dz.U. Nr 51, poz. 263) nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. i art. 165 k.p.c. (OSPiKA 1986, z. 4, poz. 109 oraz zamieszczona tam glosa krytyczna Z. Radwańskiego). Jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych czynności egzekucyjne mogą być dokonywane w czasie ustawowo zakazanym, ale wyłącznie za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu. Dotyczy to jednak wypadków wyjątkowych, np. w sprawach o odebranie dziecka, w których właśnie jego dobro wymaga podejmowania czynności bez zwłoki, a więc również w porze nocnej lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Continue reading

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużni-

kowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

Continue reading

Art. 803.

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

1. Tytuł wykonawczy określa zakres egzekucji, a więc o całe objęte nim roszczenie i z całego majątku dłużnika. Dla wyegzekwowania roszczenia wierzyciel może prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika i wszystkimi sposobami wskazanymi w k.p.c. Zasada ta doznaje wyjątku wtedy, gdy z treści tytułu wykonawczego wynika, że nie wszystkie części majątku dłużnika podlegają egzekucji (art. 319, 787, 792 k.p.c.).

Continue reading

Art. 799. § 1.

Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Continue reading

Art. 796. § 1.

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

§ 2. W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowane do właściwego sądu lub komornika.

Continue reading

Art. 788. § 1.

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

§ 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób.

Continue reading

Art. 781. § 1.

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd rewizyjny nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

§ 2. Innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd powiatowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd powiatowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd powiatowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Continue reading

Art. 779. § 1.

Do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

§ 2. Jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiąz-ków na spadkobierców następuje stosownie do art. 788.

1. Przeprowadzenie egzekucji przed działem spadku uzależnione jest od przedstawienia przez wierzyciela lub organ żądający wszczęcia postępowania z urzędu tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Do chwili bowiem działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1034 § 1 k.c.). Przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców, bo tylko wtedy zachodzi potrzeba przeprowadze-nia działu spadku. Przez chwilę działu rozumieć należy chwilę sporządzenia umowy o dział spadku, a jeżeli dział spadku następuje na podstawie orzeczenia sądu – chwilę uprawomocnienia się tego orzeczenia. Przed działem spadku niedopuszczalna jest egzekucja z całego spadku (z przedmiotów wchodzących w skład spadku), jeżeli brak jest tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim spadkobiercom. Gdyby jednak wszczęto egzekucję przed działem spadku z przedmiotu wchodzącego w skład spadku, a tytuł egzekucyjny obejmował tylko jednego spadkobiercę, wówczas organ egzekucyjny obowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji lub ja umorzyć (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 126).

Continue reading

Art. 769. § 1.

Komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrzą-dzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie niniejszym.

§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat dwóch od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zanied-baniu komornika, z których szkoda wynikła.

Continue reading

Art. 767. § 1.

Jeżeli komornik na podstawie tytułu wykonawczego wydanego jedynie przeciwko dłużnikowi dokonał zajęcia przedmiotów sta-nowiących majątek wspólny dłużnika i jego małżonka, sąd w razie złożenia na tę czynność skargi przez małżonka dłużnika oraz podniesienia zarzutu z art. 41 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeka również po przepro-wadzeniu rozprawy o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.

Continue reading

Art. 761. § 1.

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępo-wania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji państwowej, instytucji i osób nie uczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej kodeksu można odmówić przed-stawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

Continue reading